كلنگ احداث و توسعه 3 پست فشار قوي در شهرهاي شوشتر و گتوند

Jahan e-Sanat - - News -

احداث و توســعه سه پست فشار قوي در شهرهاي شوشــتر و گتوند با حضور استاندار خوزستان و جمعي از مسووالن محلي كلنگزني و كار اجرايي آنها آغاز شد. غالمرضا شريعتي در مراسم كلنگزني اين پروژهها گفت: وضعيت خطوط و پســتهاي انتقال برق در اســتان قابل قبول است ولي با توجه به مصرف باال و نياز استان الزم است طرحهاي توسعه با جديت پيگيري شود تا شاهد افزايش پايداري در آينده باشيم.

وي افزود: يكي از علتهايي كه ادارات را ساعت 13 تعطيل ميكنيم رشد مصرف بار شبكه است كه از ابتداي ســال تاكنون 33 روز ادارات در ســاعت 13 تعطيل شــدند كه نسبت به سال گذشــته حدود 800 درصد رشد داشته است.

اســتاندار خوزستان ادامه داد: طبق پيشبينيها وضعيت آب و هوايي استان تا پايان تابستان به همين شكل ادامه خواهد داشت كه گرماي هواي امسال موجب شده مردم از وسايل سرمايشي بيشتري استفاده كنند و اين موضوع رشد مصرف را نسبت به سال گذشته دو برابر كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.