راه توسعه بلندمدت بازار سرمايه

Jahan e-Sanat - - News - اتفاق

در حال حاضر مســاله مهم اقتصاد کشور ما تقويت توليد داخلي اســت اما متاســفانه بنگاههاي توليدي کشور از جمله ناشران فعال در بازار سرمايه باکمبود نقدينگي مواجه هستند. حميدرضا مهــرآور، رييس هياتمديره کانون کارگــزاران بورس و اوراق بهادار در گفتوگو با ســنا ضمن بيان مطلب فوق، موانع پيشروي کاهش نرخ بهره بانکي را برشمرد و عنوان کرد: هزينه تامين مالي بخش توليد کشور متناسب با بازده منطقي نيست بنابراين به نظر ميرسد براي بهبود اين وضعيت اولين اقدام اصالح بهره بانکي است. وي ادامه داد: بارها اين بحث مطرح شــده که نرخ بهره بانکي به 15 درصد کاهش پيدا خواهد کرد اما تاکنون اين امر محقق نشده است. رييس هياتمديره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با بيان اينکه در حال حاضر بانکها با کمبود منابع روبهرو هستند و بايد براي تامين مالي سپردههاي بيشتري جذب کنند، افزود: در حال حاضر بانکها براي تامين مالي به جذب سپردههاي بيشتر از طريق پرداخت بهرههاي باالي بانکــي اقدام ميکنند. مهــرآور با بيان اينکه يکي از مهمترين عوامل عدم کاهش نرخ بهــره بانکي، تعيين نرخ بهره باالي بين بانکي از ســوي بانک مرکزي است، گفت: اگر بانک مرکزي نرخ بهره بيــن بانکي را کاهش دهد، يکــي از دغدغههاي تاميــن مالي نظام بانکي مرتفع ميشود. „شرط„ادامه„رونق به گفته رييس هياتمديره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در صورتي که اين تضمين از سوي بانک مرکزي براي بانکها وجود داشته باشد که ميتوانند با نرخهاي معقولتري نيازهاي مالي خود را تامين کنند به هيچ عنوان بهره باال براي جذب سپردهها پرداخت نخواهند کرد. وي با بيان اينکه تعيين دستوري نرخ بهره بانکي نيز مشکالتي ايجاد خواهد کرد، ادامه داد: بايد قبل از تعيين نرخ بهره بانکي شرايط اجراي عملي اين تصميم را بررسي و نحوه عملياتي کردن آن را مشــخص کنيم. بايد ديد آيا موسسات مالي و بانکها ميتوانند بر اســاس نرخ بهره بانکي تعيين شــده اداره شوند، مديرعامل کارگزاري بانک ســامان به اهميت تداوم اجرايي شــدن کاهش نرخ بهره بانکي اشاره کرد و گفت: فرض کنيم طي بخشنامهاي کاهش نرخ بهره بانکي به صورت منطقي عملياتي شــده، اگر شاهد تداوم روند آن نباشــيم آيا اين کاهش موقتي تاثير مثبتي در اقتصاد خواهد داشت، خير! وي ادامه داد: بعــد از کاهش نرخ بهره بانکي بايد موارد متعــددي مورد توجه قرار گيرد. يکي از اين موارد عدم انتشار اوراق گوناگون با نرخهاي غير منطقي است. نبايد اوراق مشارکت يا موارد شبيه آن با نرخ بهره بسيار متفاوت عرضه کنيم. به عنوان مثال زماني که از نرخ بهره بانکي 15 درصد سخن ميگوييم عرضه اوراق مشارکت بــا نرخ 20 درصد عمال مانع تداوم کاهش نرخ بهره بانکي است. „تاثير„نرخ„بهره„بانکي„ رييــس هيات مديره کانــون کارگزاران در خصوص تاثير نرخ بهره بانکي بر بازار ســرمايه گفت: در شــرايط فعلي اقتصاد کشور، کاهش نرخ بهره بانکي به شکل مستقيم تاثير مثبت کوتاهمدت بــر عملکرد بازار ســرمايه خواهد داشت اما عامل رشد بلندمدت اين بازار نيست. مهرآور با تاکيد بر اينکه افزايش سود بنگاههاي اقتصادي عامل بلندمدت رشــد بازار سرمايه اســت، ادامه داد: هدف کاهش نرخ بهره بانکي تامين مالي کمهزينه صنعتگر است تا با توليد و فروش محصوالت و خدمات، ارزشافزوده بيشتر حاصل کند. مديرعامل کارگزاري بانک سامان با بيان اينکه کاهش نرخ تسهيالت ارائه شده به بنگاههاي توليدي امري ضروري اســت، گفت: هزينه تامين مالي بخش توليد کشــور بايد به ميزاني تعيين شود که بازده آن براي صنعتگر حداقل چند درصد باالتر باشــد. وي ادامه داد: زماني که ســود بيشتر شرکتها در P/E قابل مشاهده باشد، قيمت سهم با رشد همراه خواهد شد و در نتيجه شاهد توسعه بازار خواهيم بود. مديرعامل کارگزاري بانک ســامان تاکيد کرد: زماني که هزينه تامين مالي بخش توليد و صنعت از جمله صنايع فعال در بورس کشور کاهش پيدا نکند و تسهيالت بانکي با نرخ بهره منطقي در دسترس نباشد و نقدينگي الزم پروژهها تامين نشود، فعاليت شرکتها و در نتيجه سودآوري کاهش خواهد داشت و سرمايهگذاري در بازار سرمايه نيز متوقف ميشود. „مه „مترين„عامل„توسعه„اقتصادي رييــس هياتمديره کانــون کارگزاران با بيان اينکه مهمترين عامل توســعه اقتصادي کشور فراهم کردن بسترهاي الزم براي تامين مالي کمهزينه بخش توليد است، گفت: بايد منابع مالــي ارزان را در اختيار صنعتگر قرار دهيم. وي افزود: هرچند در سالهاي گذشته اين کار انجام شــد اما متاسفانه نظارت الزم بــراي کنترل آن وجود نداشــت و اين اقدام نتايج مثبتي به همراه نداشــت و منابع مالي تخصيص داده شده به صنعت به مسيرهايي چون بازار مســکن و ارز وارد شد. مديرعامل کارگزاري بانک ســامان با اشاره به اينکه با نظارت مشــکل هدايت منابع مالي ارزان به بخش توليد و صنعت کشــور حل ميشود، عنوان کــرد: اگرچــه در کوتاهمدت کاهش نرخ بهره بانکي به رشــد بازار سرمايه منجر ميشــود اما براي رشد مداوم و طوالنيمدت بورس به عاملي فراتــر از آن نياز داريم. وي افزود: حرکت سريعتر چرخ اقتصادي کشور با تقويت بخش توليد محقق ميشود و عامل بلندمدت رشد بازار سرمايه افزايش سودآوري صنعتگران خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.