رشد قيمت فوالد در بازارهاي جهاني

Jahan e-Sanat - - News -

بازارفوالدآخرينوضعيتبازارهايجهانيسنگآهن،قراضه، بيلت،مقاطعوورقنشانميدهدبازارهايفوالددرهفتهگذشته روندمطلوبيراپشتسرگذاشتهوباافزايشقيمتمواجهشدند.به گزارشبورسکاال،سنگآهنوارداتيدرچينپايانهفتهگذشته را حدود 77 دالر هر تن خشک سيافآر سپري کرد در حالي که يک هفته قبل 74 دالر بود. اواسط هفته گذشته قيمت اين محصولنوساناتيداشتالبتهجوبازارمثبتبودهوانتظارميرود هفتههاي آتي روند باثباتي داشته باشد. از سوي ديگر بازار فوالد چينصعودي استوخبرهايمربوطبهکاهشتوليددرزمستان، جو آن را داغتر کرده است که همين امر بر بازار سنگآهن نيز اثر مثبت ميگذارد. ولي در اين بين سنگآهن، مازاد عرضه دارد و برخي معتقدند قيمت آن به اوج خود نزديک شده است، از اين رو رشد قيمت شديدي براي آن برآورد نميکنند. در بازار سنگآهن صادراتي ايران نيز آخرين قيمت سنگآهن مگنتيت خلوص06 درصد در راستاي رشد بازارهاي جهاني سه دالر رشد داشت و به حدود55 هر تن فوب رسيد. سنگآهن هماتيت صادراتي ايران نيز حدود 51 دالر هر تن فوب ثبت شد. „قراضه هفتهگذشتهدرترکيهقراضهسنگين02-08 اروپااز523 دالر هر تن هفته قبل به633 دالر هر تن سيافآر رسيد و محصول آمريکا نيز از033 تا133 دالر به533 دالر هر تن سيافآر رسيد. پايانهفتهقيمتهايوارداتيبه043 تا243 دالرهرتنسيافآر نيز رسيده بود. قراضه A3 روسيه نيز تا 11 دالر نسبت به اواخر ژوئيه باال رفت و 317 دالر هر تن سيافآر ترکيه شد. در تايوان قراضه وارداتي کانتينري خلوص02-08 تا5 دالر رشد داشته و 280 دالر هر تن سيافآر شد. قراضه خرد شده وارداتي در هند هفت دالر باال رفت 314و دالر هر تن سيافآر بود. در بازار داخلي آمريکا قراضه خرد شده 296 دالر هر النگ تن و در ثبات بود. „بيلت بيلت در بازار چين به اوج 577 دالر هر تن جلوي در انبار رسيد. هفته گذشته کمتر از 50 دالر هر تن رشد داشته است. بيلت صادراتي چين نيز از 490 دالر به 540 دالر هر تن فوب رسيد. بيلت صادراتي سياياس تا 490 دالر هر تن فوب بود در حالي که هفته قبل را در کمتر از 470 دالر به پايان برده بود. در ترکيه بيلت وارداتي به 503 دالر هر تن ســيافآر رســيد در حالي که اوايل هفته تا 495 دالر بود. در جنوب شرق آسيا قيمتهاي وارداتي بيلت 5 تا 10 دالر رشد داشت و 470 تا 490 دالر هر تن سيافآر شد. در کشورهاي عرب حوزه خليجفارس بيلت سياياس 495 تا 500 دالر در هر تن سيافآر است که دو هفته اخير تا 35 دالر باال رفت ولي خريدار نداشت. بيلت داخلي 480 تا 485 دالر هر تن جلوي در کارخانه بود که 40 دالر رشد داشته است. „مقاطع مقاطعصادراتيسياياسبهلطفبازاربيلتورونقبازارچين در اوج بود. دو هفته اخير قيمت ميلگرد02 تا03 دالر در هر تن باالرفتهوبه094 تا005 دالردرهرتنفوبرسيدهاست.ميلگرد توليدآگوستدربازارداخليروسيه7 تا21 درصدنسبتبهژوئيه باال رفته615 دالر هر تن با81 درصد ماليات بر ارزشافزوده شد. درترکيهقيمتمقاطعصعوديبود.آخرينقيمتميلگرددربازار داخلي ترکيه 528 دالر در هر تن جلوي در کارخانه شده است. در بازار صادرات نيز ميلگرد ترکيه به 520 دالر هر تن فوب هم رسيده است. ميلگرد صادراتي چين 15 تا 25 دالر رشد قيمت هفتگي داشته تا535 دالر در هر تن فوب شد. در بازار داخلي اروپا ميلگرد 490 يورو در هر تن در کارخانه و در بازار داخلي آمريکا 589 دالر در هر تن جلوي در کارخانه بود.

„ورق

قيمــت ورق گــرم در بازار داخلــي و صادراتي ترکيه صعــودي بود. در بازار داخلي 550 تا 560 دالر در هر تن در کارخانه و در بازار صادرات 555 تا 560 دالر در هر تن فوب بود. در بازار واردات ترکيه نيز ورق گرم روسيه 570 دالر در هر تن سيافآر و مشابه هفته قبل بود. قيمت ورق گرم در بازار داخلي چين به اوج چهار ســال و هشت ماه اخير رســيد و در اوج 606 تا 610 دالر در هر تن جلوي در کارخانــه با ماليات بر ارزشافزوده قرار گرفت. از جمله عوامل چنين رشد قيمتي عبارتند از افزايش هزينه توليد، رشد تقاضاي فوالد و برنامه کاهش ظرفيت توليد مازاد فوالد در اين کشــور. ورق گرم صادراتي کره نيز صعودي شده و به 520 دالر در هر تن فوب رســيد. ورق گرم سياياس به 520 دالر در هر تن فوب رســيد و قيمت نســبت به اواســط ژوئيه تا 10 دالر رشد داشــت. ورق گرم در بازار جنوب اروپا نســبت به دو هفته گذشته تا 10 يورو در هر تن رشــد داشته و503 يورو در هر تن جلوي در کارخانه شــد. در بازار داخلي آمريکا نيز ورق گرم 667 دالر در هر تن جلوي در کارخانه بود.

شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران به آدرس: تهران- خيابان قائممقام فراهاني- خيابان دهم- پالک 5 ساختمان هشتم واحد 11 در نظر دارد خريد خدمات مشاوره براي نظارت کارگاهي و عاليه پروژه احداث مخابرات ادامه خط لوله 56'' گاز ششم سراسري حدفاصل اهواز- دهگالن و انشعابات مربوطه به روش را در مدت02 (بيست) ماه دوره اجرا و يکسال دوره تضمين و مبلغ 61/350/000/000دودح (شصت و يک ميليارد و سيصد و پنجاه) ميليون ريال با توجه به موارد زير به مهندسين مشاور واجد شرايط واگذار نمايد. عالقهمندان جهت کسب اطالعات بيشتر ميتوانند با شماره 81316318نفلتتماسويابامراجعهبهنشاني متن کامل آگهي را رويت نمايند.

- مهلــت اعالم آمادگي کتبي جهت حضور در مناقصه 7 روز پس از تاريخ آگهي نوبت دوم و محل دريافت استعالم ارزيابي کيفي آدرس فوق ميباشد.

تحويلميگردد. اسناد مناقصه پس از انجام ارزيابي کيفي به شرکتهاي واجد شرايط

مشاورانجامميگردد. گشــايش پاکات مالي پس از دريافت پيشنهادات در هيات انتخاب

رواب „طعمومي„شركت„مهندسي„و„توسعه„گاز„ايران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.