طراحي ماشينحساب محاسبات قراردادهاي اختيار معامله

Jahan e-Sanat - - News - آمار

بورس اوراق بهادار تهران، ماشينحسابي براي محاسبات پارامترهاي کليدي قراردادهاي اختيار معامله در وبسايت خود طراحي و رونمايي کرده است. به گزارش اداره ابزارهاي نويــن مالي، با توجه به آغاز به کار بازار قراردادهاي اختيار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و در راســتاي توسعه زيرساختهاي آموزشي و فرهنگسازي ابزار يادشده، اداره ابزارهاي نوين مالي شــرکت بــورس اوراق بهادار تهران با همکاري واحد مديريت فناوري و سيستمهاي اطالعاتي )IT( اين شرکت، اقدام به طراحي ماشينحسابي براي محاسبات پارامترهاي کليدي قراردادهاي اختيار معامله در وبسايت بورس اوراق بهادار تهران کرده اســت. بنابراين گزارش اين ماشينحساب از طريق صفحه اصلي تارنماي بورس تهران و نماي بازار قراردادهاي اختيار معامله در دسترس فعاالن بازار قرار گرفته است. الزم به ذکر است سرمايهگذاران و فعاالن اين بازار، قادر خواهند بود تا با استفاده از اين ماشينحساب، ارزش مربوط به پارامترهاي قرارداد اختيار معامله، ضرايب پوشش ريسک و نوسانپذيري ضمني را بر مبناي مفروضات و مدل ارزشگذاري بلک شولز و براي اختيار معاملههاي از نوع اروپايي محاسبه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.