رشد 34 درصدي سود «اميد»

Jahan e-Sanat - - News -

تامينسرمايه اميد صورتهاي مالي سال منتهي به 30 آذر 1395 را با سرمايه چهار هزار ميليارد ريال به صورت حسابرسيشده منتشر کرد. شــرکت تامينسرمايه اميد در دوره يک ساله منتهي به 30 آذرماه 59، مبلغ يکهزار و 532 ميليارد و 880 ميليون ريال سود خالص کسب کرد و به هر سهم مبلغ 383 ريال سود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه سال 94 معادل 34 درصد افزايش داشته است. همچنين «اميد» سود انباشته پايان دوره مذکور را مبلغ يکهزار و 525 ميليارد و 915 ميليون ريال اعالم کرده اســت. اين شرکت در دوره مشابه سال 49، مبلغ 903 ميليارد و 830 ميليون ريال سود خالص و 285 ريال سود به ازای هر سهم شناسايی کرده بود. يادآور میشود سرمايه شرکت تامينسرمايه اميد در سال مالی 95 مبلغ 4 هزار ميليارد ريال گزارش شده است در حالی که سرمايه سال مالی 94 مبلغ 3 هزار و 176 ميليارد ريال بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.