پيشبينی 96 پاالیش نفت الوان

Jahan e-Sanat - - News -

پااليش نفت الوان نخستين پيشبينی درآمد هر سهم21 ماهه منتهی به 29 اسفندماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمايه يکهزار و 143 ميليارد و 422 ريال منتشر کرد. شرکت پااليش نفت الوان سود خالص در سال مالی 96 را مبلغ 790 ميليارد و 836 ميليون ريال اعالم کرد که در مقايسه با پيشبينی سال مالی قبل معادل 29 درصد کاهش داشت. همچنين اين شرکت سود خالص برای هر سهم در سال 96 را معادل 692 ريال در نظر گرفته است که در سال مالی قبل مبلغ 968 ريال پيشبينی کرده بود. اين شرکت فرابورسی سود سهام پيشنهادی برای سال مالی جاری صفر ريال اعالم کرد؛ در حالی که برای ســال مالی 95 مبلغ 520 ريال پيشبينی شده بود. «شاوان» در گزارش ارائه شده از سالهای 93 و 94 هيچ سود واقعی برای هر سهم خود در نظر نگرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.