«چفيبر» اطالعات داد

Jahan e-Sanat - - News -

توليدفيبرايرانعملکردسهماههنخستسالمالي69 راحسابرسينشده و با سرمايه 100 ميليارد ريال منتشر کرد. شرکت توليد فيبر ايران در دوره ســهماهه نخست سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 96 مبلغ 17 ريال زيان به ازاي هر ســهم کنار گذاشــت، اين در حالي است که زيان اختصاص داده شده به هر سهم در سهماهه نخست سال مالي 95 مبلغ 80 ريال گزارش شده است. «چفيبر» پيشبيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 96 را مبلغ 173 ريال اعالم کرد که در مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل روند رو به رشدي را نشان ميدهد. يادآور ميشود اين شرکت پيشبيني زيان هر سهم سال مالي 95 را مبلغ 607 ريال اعالم کرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.