رشد 181 درصدی سود «سصفها»

Jahan e-Sanat - - News -

سيمان اصفهان صورتهای مالی سال منتهی به 29 اسفند 1396 را با سرمايه 200 ميليارد ريال به صورت حسابرسینشده منتشر کرد. شرکت سيماناصفهاندردورهسهماههمنتهیبه13 خردادماه69،مبلغ02 ميليارد و 106 ميليون ريال سود خالص کسب کرد و به هر سهم مبلغ 101 ريال سود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال 95 معادل 181 درصد افزايش داشته است. همچنين، «سصفها» سود انباشته پايان دوره مذکور را مبلغ يکهزار و 525 ميليارد و 915 ميليون ريال اعالم کرده است. اين شرکت در دوره مشابه در سال 59، مبلغ هفت ميليارد و 106 ميليون ريال سود خالص و 36 ريال سود به ازای هر سهم شناسايی کرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.