حذف دامپينگ با ورود گندم به تاالر نقرهاي

Jahan e-Sanat - - News - ابزار معامالتي

علــي ابراهيمي، عضوکميســيون کشــاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس بــا بيان اينکه عدم تاخير پرداخت بهــاي گندمکاران ضررهاي هنگفتي به کشــاورزان وارد ميکند،گفت: پرداخت به موقع پول کشــاورزان توســط دولت با عرضه گندم در بورسکاال امکانپذير ميشود. به گزارش خانه ملت علي ابراهيمي گفت: گندم يک کاالي استراتژيک است که نقش مســتقيمي در امنيت غذايي دارد و اگــر در محصولي همچون گنــدم به خودکفايي نرسيم، نميتوان انتظار داشت که بتوان خأل آن را با ديگر محصوالت کشاورزي پرکرد. نماينده مردم شازند در مجلس با بيان اينکه برچيدن بال دامپينگ با ورود گندم به بورس کاال امکانپذير است، تصريح کرد: پرداخت بهاي با تاخير محصوالت کشاورزان، سود گندم را تقديم دالالن ميکند. عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس با بيان اينکه توقف فروش گندم توســط واسطههاي سيار با عرضه گندم در بورس کاال عملياتي ميشــود، يادآور شد: پرداخت مابهالتفاوت قيمت بورس با نرخ تضميني توسط دولــت، با عرضه گندم در بورس کاال قابل تامينتر بوده و واقعي و شــفاف شــدن نرخ کاال با عرضه گندم در بورس کاال امکانپذير ميشود. وي درباره پرداخت با تاخير بهاي گندم کاران توســط وزارت جهاد کشــاورزي گفت: براي تکرار خودکفايي گندم بايد پول کشاورزان پس از تحويل محصول پرداخت شود تا کشاورزان بتوانند اقتصاد معيشتي و هزينههاي توليد خود را با رعايت اصول اقتصادي پاسخگو باشــند؛ در غير اين صورت گندم با نرخ نازل در شرايطي به واسطهها فروخته ميشود که سود آن به جيب دالالن ميرود. نماينده مردم شــازند در مجلس شوراي اسالمي تصريح کرد: زماني که دولت بهاي محصول کشــاورز را به موقع پرداخت نميکند، کشــاورزان براي ايجاد نقدينگي مجبور هستند اين محصول را که نقش بسزايي در امنيت غذايي کشــور دارد به واســطهها تحويل دهند. وي ادامه داد: حــد فاصل نرخ گندم تا فــروش در بازار مصرفي با عــدم پرداخت به موقع بهاي کشــاورز بــه جيب دالالن ميرود و با اين اوصاف تبادالت تجاري گندم ميان دولت و کشــاورزان به نفع واسطهها تمام ميشود زيرا دالالن با تزريق پول نقد ميتوانند به سرعت محصول کشاورزان که بــا زحمات فراوان توليد کردند را با بهاي ناچيز خريداري کنند. ابراهيمي افزود: زماني که دولت بهاي کشاورزان را با ديرکرد پرداخت ميکند، بديهي اســت که کشاورزان براي تبديل محصوالتشان به پول نقد مجبور هستند به ســمت دالالن گرايش پيدا کنند و اين در حالي است که نرخ تضميني و نرخي که از کشاورز خريداري ميشود، تنها به نفع واسطهها تمام ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.