معامله 413 هزار تن محصول

Jahan e-Sanat - - News - بينالملل

در بورس کاال طي هفته منتهي به 19 مردادماه، حدود 413 هزار و 822 تن انواع کاال به ارزش نزديک به 8 هزار و 664 ميليارد ريال در بورس کاال مورد دادوســتد قرار گرفت. به گزارش بورس کاال، در هفته ســوم مردادماه، در تــاالر محصوالت صنعتي و معدني، 147 هزار و 310 تن انواع کاال بــه ارزش چهار هزار و 159 ميليارد ريال معامله شــد. در اين تاالر سه هزار و 980 تن آلومينيوم، 139 هزار و 452 تن فوالد، ســه هزار و 735 تن مس، 140 تن کنســانتره موليبدن و سه تن کنسانتره فلزات گرانبها از ســوي مشــتريان خريداري شد. همچنين در هفته معامالتي مذکــور در دو بخش داخلي و صادراتي تاالر فرآوردههاي نفتي و پتروشــيمي، 218 هزار و 390 تــن انواع کاال به ارزش 3 هــزار و 895 ميليارد ريال به فروش رســيد. در اين تاالر 62 هــزار و 47 تن قير، 56 هــزار و 622 تن مواد پليمري، 60 هزار تن وکيومباتوم، 14 هــزار و 400 تن لوبکات، 19 هزار و 482 تن مواد شيميايي، سه هزار و 536 تن گوگرد، يکهزار و 173 تن روغن پايه و اسالک واکس، 600 تن سالپسواکس 30 تن گازها و خوراکها و 500 تن عايق رطوبتي خريداري شد. تاالر محصوالت کشاورزي بورس کاال نيز در سومين هفته مردادماه، شاهد معامله 45 هزار و 205 تن انواع کاال بــه ارزش نزديک به 558 ميليارد ريال بود، در اين تاالر دادوســتد 8 هزار و 262 تن جو دامي، 26 هزار و 953 تن گندم، 8 هزار و 225 تن شکر سفيد، 950 تن ذرت، 450 تن کنجالهها، 100 تن روغن خام و 266 هزار قطعه جوجه يکروزه مشاهده شد. الزم به ذکر است در هفتهاي که گذشت و در بازار فرعي بورس کاالي ايران، 900 تن پتاس (کلريد پتاسيم)، 200 تن سولفات آمونيوم، 91 تن ضايعات فلزي، 225 تن کنســانتره فسفات، هزار و 500 ورق گــرم ضخامت 2 و همچنين058 کيلوگرم بشــکه خالي دادوستد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.