انتقاد مجلس از گرانی گوشت

Jahan e-Sanat - - News -

خانه‌ملت- با اینکه دولت با به کارگیری راههایی همچون واردات گوشت، سعی کرد تا بازار نابسامان این کاال را کنترل کند اما همچنان قیمت گوشت در بازار باالست. در همین خصوص عضو هیات رییسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس،گفت: اختالف نرخ گوشت در مناطق مختلف نشان از ضعف وزارت کشاورزی در تنظیم بازار دارد و همچنین حضور واســطهها در بازار گوشت نیز به این موضوع دامن میزند. جالل محمودزاده اظهار کرد: عدم ثبات بازار گوشت نتیجه عدم ایجاد دامهای جایگزین برای دامهایی است که بر اثر تب برفکی در سالهای گذشته از بین رفتهاند و این در حالی است که وزارت کشاورزی برای جبران این خأل باید تسهیالت و امکانات الزم را دراختیار دامداران قرار دهد.نماینده مردم مهاباد در مجلس با بیان اینکه کسری گوشت در بازار نتیجه کمبود دام در صنعت دامداری است، تصریح کرد: زمانی که در تولید گوشت در کشور با مشکل روبهرو هستیم و نمیتوانیم به اندازه نیاز جامعه گوشت را روانه بازار مصرفی کنیم، در نهایت گوشت با نرخ گران به دست مصرفکننده میرسد. محمودزاده افزود: اختالف نرخ گوشت میان مغازهها و تفاوت نرخ این کاالی غذایی درجه یک در شهرهای مختلف نتیجه عدم توزیع مناسب آن در بازار مصرفی است و اگر وزارت کشاورزی توسط تعاونی روستایی میادین میوه و ترهبار عرضه مستقیم گوشت را دستور کار قرار دهد، عالوه بر حذف واسطهها میتوان نرخ گوشت را نیز در بازار به تعادل رساند. وی ادامه داد: همچنین سازمان استاندارد باید با ورود قاطع نرخ گوشت در بازار را رصد کند و با افرادی که به نام کیفیت، گوشت را با نرخ چند برابری بهفروش میرسانند، برخورد قاطع کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.