بازار کشش گرانی فرش را ندارد

Jahan e-Sanat - - News -

ایرن‌ا- در حالی که به گفته رییس اتحادیه فرش ماشــینی و موکت، قیمت فرش در ســه سال گذشته افزایش نداشته است، جدیدترین نوع فرش ماشــینی که فرشهای 1200 شانه است به قیمت هر مترمربع از یک میلیون و هشتصد هزار ریال 180( هزار تومان) تا دو میلیون و 600 هزار ریال 260( هزار تومان) به فروش میرسد.بر همین اساس محمدهادی کمالیان با بیان اینکه قیمتگذاری فرش بر مبنای عرضه و تقاضاست و مشمول قیمتگذاری دولتی نیست، گفت: اگرچه کارخانه قیمت را تعیین میکند. اما قیمت فرش در سه سال گذشته افزایش نداشته چراکه بازار، بازاری نبوده که افزایش قیمت داشــته باشیم و این یکی از دغدغههای واحدهای تولیدی اســت. رییس اتحادیه فرش ماشینی و موکت اظهار کرد: در حال حاضر 600 کارخانه کوچک و بزرگ تولید فرش ماشینی در کشور فعال هستند و ساالنه 170 هزار مترمربع فرش ماشینی در کشور تولید میشود که 80 تا 90 هزار مترمربع نیاز داخلی است.وی با تاکید بر اینکه تولیدات داخلی فرش ماشینی در کشور با آخرین تکنولوژی و ترکیب رنگ در بافت برخوردار هستند، افزود: ما مدیریت خوبی در بخش صادرات نداریم اما هر کارخانه یا شرکت با حضور در نمایشگاه دموتکس توانسته تعدادی مشتری جذب کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.