قیمت مرغ در آستانه ۹ هزار تومان

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- اگرچه گاهی برخی مسووالن از کاهش قیمت مرغ صحبتهایی به میان میآورند اما واقعیت این است که این کاال همچنان با قیمتهای باال در بازار به فروش میرســد. بر همین اساس رییس اتحادیه پرنده و ماهی اعالم کرد: قیمت این کاال در مراکز خردهفروشی به 8600 تومان رسیده است.مهدی یوسفخانی نرخ هرکیلوگرم مرغ زنده را ۵600 تومان اعالم کرد و گفت: همچنین قیمت مرغ آماده طبخ در عمدهفروشی در کشــتارگاه 7700 تومان، تحویل در واحدهای صنفی 78۵0 تومان و در مراکز خردهفروشی 8600 تومان است. وی در ادامه قیمت هرکیلوگرم ران مرغ با کمر را 7600 تومان اعالم و اضافه کرد: همچنین قیمت هرکیلوگرم ران مرغ بیکمر 8600 تومان، سینه با کتف 00۵۴1 تومان، سینه بدون کتف 00۵۵1 تومان و فیله مرغ 17۵00 تومان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.