آگهي مناقصه عمومي یكمرحلهاي تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی انبار نفت ارومیه و سوختگیری هواپیمایی ارومیه (با کد فراخوان 1/494/462 و شماره مجوز وزارت نفت )1396/2181

Jahan e-Sanat - - News -

مناقصهگزار:شرکتمليپخشفرآوردههاينفتيایران-منطقهارومیه موضوعوشرحمختصر:تهیه،طبخوتوزیع(سرو)غذایگرمکارکنانعملیاتیانبارنفتمرکزیومرکزسوختگیریهواپیمایی ارومیه، در آشپزخانه انبار نفت ارومیه، در روزهای اداری (شنبه الی چهارشنبه ) حدود56 پرس، در روزهای پنج شنبه، جمعه و تعطیل رسمی حدود54 پرس و در ماه مبارک رمضان (سحری)7 پرس و (افطار)7 پرس، مطابق شرایط اعالم شده در اسناد مناقصه. شرایطمتقاضیانشرکتدرمناقصهومدارکالزم:شرکتهایخدماتیباصالحیتودارایکدشماره3 (امورآشپزخانهو رستوران)./ارائهتصویرگواهيصالحیتودارایاعتبارزمانیمرتبطباموضوعمناقصهازادارهکلتعاون،کارورفاهاجتماعیاستان/ ارائه تصاویر کلیه صفحات اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی، کد اقتصادی و شناسه ملی/ ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی مرتبط از اداره کل تعاون، کار و امور اجتماعی استان، /ارائه رضایتنامه از شرکت ملي پخشفرآوردههاينفتي-منطقهارومیهبرایشرکتهایپیمانکاریکهطیسالهایگذشتهبااینشرکتقراردادداشتهاند. کلیه مستندات ارائه شده باید اصل یا کپی برابر اصل و ممهور به مهر مراجع ذیصالح باشند (مدارک درخواستی باید در پاکت >>ب<< قرار گیرند.) اسنادمناقصه:شرایطاختصاصی/نمونهقراردادوپیوستهایآن/شرحکار/الزامات ESH/فرمهایمبارزهباقانونپولشویی/ فرماطالعاتشرکتهایحاضردرمناقصه/فرماعالمآمادگیدرمناقصه/دستورالعملتعییندامنهقیمتهایمتناسبپیشنهادی درمناقصاتیکمرحلهایودومرحلهایصنعتنفت. مهلتومحلدریافتاسنادمناقصه:حداکثرپنج(5)روزپسازتاریخانتشارآگهينوبتاولدرروزنامه،اسنادازسایتهای http://iets.mporg.ir وhttp://monaghese.niopdc.ir قابل برداشت ميباشند.

مهلتومحلتحویلاسنادمناقصه: تحویل پاکت تضمین(الف)،پاکت اسناد و مدارک(ب) و پاکت آنالیز پیشنهاد قیمت (ج)، به صورت الک و مهر شده، در یک پاکت یا لفاف الک و مهر شده حداکثر ظرف مدت )10(هد روز پس از آخرین تاریخ مهلت دریافتاسناد،بهآدرسارومیه:خیابانکاشاني،روبهرويسازماناقتصادودارایي،شرکتمليپخشفرآوردههاينفتيمنطقه ارومیه، طبقه اول، دبیرخانه منطقه ارومیه، کد .57156-63373یتسپ

نــوع و مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: یکــي از تضامین معتبــر در آییننامه تضمین معامالت دولتي به شــماره 50659/ت/122402 مورخ 1394/09/22 مورد تصویب هیات محترم وزیران یا ضمانتنامه بانکی(از بانکهای معتبر به جز پستبانکباتاریخاعتبارسهماهه)یاواریزنقديمبلغتضمینبهمیزان000,598,021(یکصدوبیستمیلیونوهشتصدونودو پنج هزار) ریال به حساب 4120020900008هرامش با 14200000017هسانش بانک ملي شعبه شرکت نفت به نام شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه ارومیه (تحویل فیش بانکی به امور مالی و دریافت رسید وجه و قرار دادن در پاکت الف) جلسهتوجیهی:جلسهتوضیحوتشریحاسناد،براساسبرنامهزمانبندیاعالمشدهدراسنادمناقصهدراتاقجلساتستادمنطقه ارومیهتشکیلمیشود.

شــرایط مناقصه: مدت زمان اجراي قرارداد یکســال شمسي ميباشــد./ روش ارزیابي مالی پیشنهادات: مناسبترین پیشنهاد براساس قیمتهای ارائه شده از سوی مناقصهگران واجد شرایط/ براي کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن منطقه داخلی011، 044-33475924-27 دبیر کمیسیون مناقصات تماس حاصل فرمایید./جلسه توجیهی مطابق برنامه زمانبندی ارائه شدهدراسنادمناقصهتشکیلمیشود./تعدادپیشنهادهایواصلبرايگشایشپاکتهایمناقصهوانتخابپیمانکارواجدشرایط حداقل(3)پیشنهادميباشد. مهلتاعتبارپیشنهادها:(3)سهماهازتاریخگشایشپاکتپیشنهادهایمالیمناقصهگرانمیباشد. زمانجلسهگشایشپاکتهایالف،بوجمناقصهگران:راس ساعت01 صبح یک روز پس از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه، در محل اتاق جلسات ستاد منطقه ارومیه واقع در خیابان کاشاني، روبهروي سازمان اقتصاد و دارایي، شرکت ملي پخش فرآوردههاينفتيمنطقهارومیهخواهدبود.ازمناقصهگرانیانمایندگانآنهاجهتحضوردرجلسهگشایشپیشنهادهایمالی (پاکتهای«ج»)، با ارائه معرفينامه رسمی دارای مهر، امضاء مجاز و تعهدآور دعوت میشود. تاریخانتشارنوبتاول:22/50/6931 تاریخانتشارنوبتدوم:52/50/6931

روابطعموميشرکتمليپخشفرآوردههاينفتيمنطقهارومیه

شرکتمليپخشفرآوردههاينفتيایران منطقهارومیه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.