افزايش دكلهاي حفاري نفت آمريكا با وجود قيمتهاي پايين

Jahan e-Sanat - - News -

آمار هفتگي كه روز جمعه از سوي گروهصنعتيبيكرهيوزمنتشرشدنشان داد شمار دكلهاي حفاري نفت آمريكا در هفته گذشته سه حلقه افزايش يافته و به۸۶۷ حلقه رسيده است. اين افزايش اندك پس از كاهش شمار دكلها در هفته پيش از آن حاصل شد.

اگرچــه افزايش شــمار دكلهاي حفاري نفت آمريكا بــا وجود پايين ماندن قيمتها ادامه يافته است اما با روند آهستهتري رشد ميكند.

به گفته جيمز ويليامز، اقتصاددان انــرژي در شــركت WTRG اكونوميكس، رشد شــمار دكلهاي حفاري تثبيت شده و در بهترين حالت رشد ماليمي در ادامه سالجاري خواهد داشتكهبهمعنايرشدآهستهترتوليد آمريكاست.

اداره اطالعــات انرژي آمريكا اخيرا اعالم كرده بــود ذخاير نفت در هفته منتهي به۴ آگوست،۵/۶ ميليون بشكه كاهش يافته و به ۵۱/۱ ميليارد بشكه رسيده است.

آژانس بينالمللي انرژي در گزارشي كه روز جمعه منتشر شد، اعالم كرد: توليد اوپك در ژوييه ۰۳۲ هزار بشكه در روز افزايش يافته و به ۴۸/۲۳ ميليون بشكه در روز رسيده كه ركورد جديدي در سال ۷۱۰۲ محسوب ميشود. اين آژانــس در گزارش خــود اعالم كرد: ميزان پايبندي اوپك به توافق كاهش توليد در ژوييه مجددا كاهش يافت و به ۵۷ درصد در مقايسه با ۷۷ درصد در ژوئن رسيد. ميزان پايبندي در ميان كشــورهاي غيراوپك در ماه ميالدي گذشــته ۷۶ درصد بود. مجموعا ۲۲ كشــور حدود ۰۷۴ هزار بشكه در روز بيشتر از ميزان تعهدشان نفت توليد ميكنند.

آژانس بينالمللي انرژي پيشبيني خود از ميزان رشــد تقاضا براي نفت در سال ۷۱۰۲ را بازنگري و اعالم كرد انتظار دارد تقاضا به ميزان ۵/۱ ميليون بشــكه در روز افزايــش يافته و ۶/۷۹ ميليون بشكه در روز صعود كند.

به گفته تايلر ريچي، يكي از دبيران سون ريپورتس، نگرانيها نسبت به باال ماندن توليد اوپك و كاهش پايبندي اعضاي اين ســازمان به توافق كاهش توليد كه قرار اســت تا پايان سه ماهه اول سال ۸۱۰۲ اجرا شود، مانع صعود قيمتنفتوستتگزاساينترمدييتبه باالي ۰۵ دالر در كوتاهمدت ميشود اما در بلندمدت روند رشد بدون وقفه توليد آمريكا همچنان مانعي براي بازار نفت خواهد بود زيرا اين ميزان رشد توليد در سال ۷۱۰۲ پيشبيني نشده بود.

بر اســاس گــزارش پايگاه خبري ماركــت واچ، جــدا از عرضه و تقاضا، سرمايهگذاران به دقت تحوالت مربوط به تنش در ميان آمريكا و كرهشمالي را دنبــال ميكننــد. در حال حاضر جنگ لفظي ميان دو كشــور به اقدام عملي تبديل نشــده اما اين وضعيت هر روز وخامت بيشتري پيدا ميكند. به گفته ريك اسپونر، تحليلگر شركت «سيامســي ماركتس»، جديدترين تهديدات نسبت به كره شمالي سرانجام به نقطهاي رسيده كه بازار ناچار شده واكنش نشان دهد. بازار سهام آمريكا هفته را در سطح پايينتري به پايين برد و طال كه اغلــب بهعنوان دارايي مطمئن مالحظه ميشود، هفته را با

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.