بنزينهاي وارداتي استاندارد است

Jahan e-Sanat - - News -

معاون وزير نفت با بيان اينكه ميزان توليد بنزين يورو ۴ به روزانه ۷۲ ميليون ليتر رسيده است، گفت: همه محمولههاي بنزين وارداتي كشور، استاندارد است و در صورت غيراستاندارد بودن، از گمرك ترخيص نشده و اجازه ورود به كشور داده نميشود.عباس كاظمي درباره ادعاي عرضه بنزين غيراســتاندارد وارداتي در برخي شــهرها، بيان داشت: در هشت كالنشهر كشور، بنزين يورو ۴ و پاك عرضه ميشود كه البته در برخي شهرها مانند شيراز و مشهد، بخشي از نياز سوخت با بنزين يورو۴ و بخشي نيز توسط بنزين معمولي تامين ميشود.مديرعامل شركت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي افزود: البته بنزين معمولي كه توزيع ميشود، غيراستاندارد نيست و از همه استانداردهاي الزم برخوردار است.

وي درباره ميزان توليد بنزين كشور گفت: اكنون ميانگين توليد روزانه بنزين كشــور به ۷۶ ميليون ليتر رسيده كه ۷۲ ميليون ليتر آن بنزين يورو۴ است.كاظمي افزود: ميانگين مصرف روزانه بنزين در سال جاري ۹۷ ميليون ليتر بوده اما در روزهاي اخير به علت سفرهاي تابستاني به ۴۸ ميليون ليتر افزايش يافته است.

چندي پيش برخي رسانههاي منتقد دولت ادعاي توزيع بنزين وارداتي غيراستاندارد را در يك كالنشهر مطرح كرده بودند.

ايران، بخشــي از نياز به بنزين را از محل واردات، تامين ميكند اما با برنامهريزيهاي انجام شــده پس از راهاندازي كامل پااليشگاه ستاره خليجفارس، نهتنهــا واردات بنزين متوقف خواهد شــد بلكه ايران به صادركننده بنزين نيز تبديل ميشود.

چندي پيش، فاز نخست اين پااليشگاه به بهرهبرداري رسيده و توليد بنزين از آن آغاز شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.