قتلبهخاطرطلبيكونيمميليونتوماني؛ پولم را نميداد او را كشتم!

Jahan e-Sanat - - News -

ميزان-عاملقتلدربيابانهايحسنآباد تهران پس از يك سال دستگير شد و گفت كه به خاطر طلب ۵/1 ميليون توماني دست به جنايت زده است.۲۲ شهريور سال گذشته راننده يك دســتگاه خــودرو تريلر در جاده قديم قم- منطقه حسنآباد، در حين كنترل الستيكهاي خودرو با جسد فردي حدودا 0۵ســاله در كناره جاده روبهرو ميشود كه بالفاصلهموضوعرابهمركزفوريتهايپليسي 110 اطالعميدهد.باحضورمامورانكالنتري ۶۷1 حسنآباد در محل و انجام بررسيهاي اوليه مشــخص شد كه متوفي بر اثر اصابت ضرباتمتعددجسمتيزبهناحيهقفسهسينه بهقتلرسيدهاست.موضوعبهقاضيكشيك دادگاهبخشفشافويهاعالمشد،سپسپرونده مقدماتيباموضوع«قتلعمـد»تشكيلشد و براي رســيدگي در اختيار اداره دهم ويژه قتل پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت. در ابتداي تحقيقــات كارآگاهان اطالع پيدا كردند كه در بازرسي اموال به دست آمده از مقتول هيچگونه مدارك شناسايي مبني بر شناســايي هويت وي كشف نشده و جسد به صورت ناشناس به پزشكيقانوني منتقل شده است. سرانجام پس از گذشت چند روز از زمان كشف جسد و با مراجعه اعضاي يك خانواده به كالنتري شهريار و طرح شكايت با موضوع فقدان فردي با مشخصات ظاهري جسدكشفشدهدرمنطقهحسنآباد،هويت جسدناشناسبهناماسماعيل(۵4 سالهوتبعه افغانستان)شناساييشد.درتحقيقاتازاعضاي خانوادهمقتول،كارآگاهاناطالعپيداكردندكه مقتولدرزمينهپيمانكاريساختمانفعاليت داشــته و از چندي پيش و به واسطه اعتياد شديدي كه به مصرف موادمخدر پيدا كرده، دچار مشكالت شديد مالي در زمينه كاري شده بود به گونهاي كه چندين نفر به عنوان طلبكاربارهاجهتوصولطلبخودبهدرخانه مقتول مراجعه كردهاند و بعضا با وي مشاجره لفظي داشتهاند. كارآگاهان اطالع پيدا كردند كه مقتول آخرين بار با يكي از طلبكارانش بهنامعبداهلل۶۳ سالهتبعهافغانستانمشاهده شدهاست.درتحقيقاتتكميليمشخصشد محلكارعبداهللدرمحدودهيككارگاهخريد و فروش مصالح ســاختماني در شهرستان شهرياراستكهبامراجعهبهاينمحلوانجام تحقيقاتميداني،كارآگاهاناطالعپيداكردند كه عبداهلل همزمان با قتل اسماعيل، از كشور خارج و به افغانستان متواري شده است. اوايل مرداد ۶9 كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي اطالع پيدا كردند كه عبداهلل پس از گذشت نزديك به يك سال به صورت غيرقانوني وارد ايران شــده و در حال حاضر در شهرستان شهريار تردد دارد. بالفاصله اقدامات پليسي آغازوسرانجامعبداهللروزجمعهدستگيرشد. او در همان تحقيقات اوليه صراحتا به ارتكاب جنايت اعتراف كرد و انگيزه خود از جنايت را وصول طلب يك ميليون و 00۵ هزار توماني از مقتول اعالم كرد: «با مقتول كار ميكردم و آن زمان نيسان داشتم. جابهجاييهاي مصالح ساختماني مقتول را برايش انجام ميدادم تا اينكهميزانبدهياوزيادشد.هميشهبهمقتول ميگفتمكهپولبدهدامااوهربارمدعيميشد كهپولشراازپيمانكارنگرفتهاست.ميدانستم كه او پول ميگيرد و مواد مصرف ميكند. روز حادثه از طريق تماس تلفني يكي از دوستان متوجهشدماسماعيلمبلغقابلتوجهيپول گرفته و بالفاصله به سراغش رفتم تا طلب خود را از او بگيرم. به او گفتم كه پولم را بده، اما او مجددا مدعي شد كه پولي ندارد. زماني كه اسماعيل اصرار مرا براي گرفتن پول ديد، به من گفت كه اگر پول ميخواهي، بايد به حسنآباد برويم تا از كسي پول بگيرم. قبول كردم تا به همراه مقتول به حسن آباد برويم اما زمانيكهبهحسنآبادرسيديم،ناگهانمقتول ادعا كرد اصال تو طلبي از من نداري. من كه عصباني شده بودم با او به صورت لفظي درگير

.ناگهانباچاقو ضامندار به سر و كتف من ضربه زد و من نيز از زير صندلي راننده يك چاقو بيرون كشيده و چندضربهبهقفسه .مقتولسپس ازخودروپيادهشدوبهكنارجادهرفتوبيحال شد. او را دنبال ميكردم كه ناگهان برگشت و فكر كردم ميخواهد مرا با چاقو بزند، او را هل دادم و روي زميــن افتاد، چند ضربه ديگر به قفسهسينهاش زدم و از محل فرار كردم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.