13 كشته و83 مفقودي!

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- رييس سازمان مديريت بحران كشور آخرين آمار جانباختگان و مفقودان حادثه سيل در شمال شرق كشور را اعالم و از احتمال افزايش شمار مفقوديها و جانباختگان خبر داد. اسماعيل نجار درباره آخرين وضعيت امدادرساني در مناطق سيلزده اظهار كرد: بنابر آمارها در استان خراسان رضوي هشت نفر، در استان خراسان شمالي يك نفر و در استان گلستان نيز چهار نفر جان خود را از دست دادهاند كه البته از اين پنج نفر، دونفر مفقود شدهاند اما شواهد حاكي از آن است كه جان خود را از دست دادهاند. وي با بيان اينكه احتمال افزايش تعداد مفقوديها و جانباختگان سيل اخير وجود دارد، گفت: تعداد زيادي خودرو در مسير رودخانه قرار داشت كه آب آنها را با خود برده و گمانهزنيهاي اوليه حاكي از اين است كه 114 خودرو را آب برده و دچار خسارت شدهاند. ممكن است افرادي در اين خودروها حضور داشــته باشند بنابراين شهرونداني كه احتمال ميدهند اقوام يا آشنايانشان در اين حادثه مفقود شده باشند، به عوامل انتظامي مستقر در محل مراجعه كرده و مشخصاتشان را اعالم كنند. جســتوجوها براي يافتن مفقودان سيل اخير ادامه دارد و امدادرساني براي كمك به حادثهديدگان و واحدهاي آسيب ديده نيز در حال انجام است. نجار درباره خسارات وارده در اين سيالب در چهار استان خراسان رضوي، خراســان شمالي، گلستان و سمنان نيز تصريح كرد: تيمهاي ارزياب از بنياد مسكن و فرمانداريها و استانداري در محل حاضر شده و بررسيها را آغاز كردهاند كه نتايج بررسي آنان به زودي اعالم خواهد شد. در حال حاضر ميتوان گفت خساراتي به تاسيسات زيربنايي، جادهها و واحدهاي مسكوني وارد شده است.

سخنگوي جمعيت هالل احمر خراسان رضوي ميگويد: طبق آخرين آمار۸۳ نفر بر اثر سيل روز جمعه در خراسان رضوي مفقود شدهاند. عمليات امدادرسانيبهمناطقسيلزدهشهرستانهايكالت،نيشابور،سرخسودرگز همچنان ادامه دارد و در بين مفقوديها ۵۲ نفر مربوط به روستاهاي كالت، ۲1 نفر مربوط به روستاهاي سرخس و يك نفر مربوط به يكي از روستاهاي فريمان هستند. تعداد كشتههاي استان خراسان رضوي تا عصر روز شنبه همان هشت نفر بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.