شانسمحسن هاشمي براي رياست شوراي شهر تهران باال رفت

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- يك منتخب شــوراي پنجم شهر تهران گفت: انتخاب هيات رييسه شوراي شهر جديد به احتمال زياد در جلسه آينده منتخبان بررسي ميشود و گزينههاي رياست شوراي شهر نيز در جلسه چهارشنبه هفته جاري مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت.

وي در پاسخ به پرسشي درخصوص استعفاي دو گزينه شهرداري به نفع نجفي و شائبه نمايشي بودن جلسات ارائه برنامه نامزدها تصريح كرد: اينكه انتخاب نجفي قابل پيشبيني بوده يك بحث است و اينكه انصراف ساير نامزدها از پيش طراحي شده باشد و تمام جلسات نمايشي باشد بحث ديگري است كه درست نيست. آقاي نجفي در رايگيري ابتدايي نيز تمام آراي منتخبان را به دست آورده بود، اما منتخبان واقعا برنامههاي تمام گزينهها را بررسي كرده و پس از مقايسه تمامي برنامهها درخصوص انتخاب گزينهها بحث و بررسي كردند. همچنين احمد مسجدجامعي يكي از اعضاي پرنفوذ شوراي شهر نيز در توئيتر خود نوشته: «به محسن هاشمي گفتم كه در دوره چهارم شورا براي وحدت اصالحطلبان نامزد رياســت شدم و امروز به همين دليل تمايلي به نامزدي ندارم.» به نظر ميرسد با انصراف مسجدجامعي، شانس محسن هاشمي براي رياست شورا بسيار زياد باشد. در حال حاضر مرتضي الويري رياست سني و موقت شوراي شهر پنجم را برعهده دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.