استفادهازمعتادانبرايخردهفروشيموادمخدر

Jahan e-Sanat - - News -

رييس پليس مبارزه با موادمخدر با تاييد موضوع استفاده قاچاقچيان از معتادان براي خردهفروشــي موادمخدر گفت: قاچاقچيان موادمخدر از روشهاي مختلف براي ورود و فروش مواد در داخل كشــور استفاده ميكنند و با سازماندهي عوامل خود قصد دارند موادمخدر را در همه جاي كشور توزيع كنند. آنها در همه مناطق طبق برنامههاي خود پيش ميروند و خردهفروشي يكي از روشهاي آنها براي فروش موادمخدر است.

سردار زاهديان ادامه داد: مافياي موادمخدر با تامين مواد مورد نياز معتادان متجاهر از آنها براي فروش موادمخدر در سطح شهرها به صورت خردهفروش استفاده ميكند. سرشبكهها با در اختيار قرار دادن مواد به معتادان متجاهر از آنها به عنوان حلقه خردهفروشي استفاده ميكنند. عالوه بر برخورد با مافياي موادمخدر با معتادان متجاهر كه فروشــنده موادمخدر هستند نيز برابر قانون برخورد شده و اين افراد دستگير ميشوند. هيچ فرقي بين فروشنده موادمخدر و معتاد متجاهر فروشنده مواد نيست و از نظر پليس هر دو اين افراد مجرم بوده و در صورت شناسايي دستگير ميشوند. وي با رد ترانزيت موادمخدر از خاك ايران توسط كارتلهاي موادمخدر افزود: اينكه گفته ميشود موادمخدر به صورت كانتينري وارد ايران شده و بعد از طريق مرزهاي غربي به خارج كشور ميرود، صحيح نيست و هيچگاه ايران اجازه ترانزيت يا عبور موادمخدر از خاك خود را نميدهد. كشفيات چند تني موادمخدر هم گواه اين موضوع است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.