تيراندازي با كالشنيكف به سمت محيطبان خوزستاني

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا - رييس اداره محيطزيست اميديه از زخمي شدن يك محيطبان اين شهرستان بر اثر اصابت گلوله از سوي افراد ناشناس خبر داد.

عليرزاقيبيانكرد:چهارمحيطبانازنيروهاييگانحفاظتشهرستان اميديه حدود ساعت9 صبح روز جمعه0۲ مردادماه در حين گشت و كنترل مناطق روستاهاي گرگري و گدارچيتي از روستاهاي دهستان آسياب از توابع بخش مركزي بودند كه با اسلحه كالشنيكف مورد حمله قرار گرفتند. در اين حادثه منصور احمدي يكي از محيطبانان اميديه از ناحيه شانه و كتف و پا مصدوم شد و بالفاصله به بيمارستان گلستان اهواز منتقل شد و تحت عمل جراحيقرارگرفت.هرچندبهگفتهپزشكانحالعمومياينمحيطبانخوب گزارش شده بود ولي روز گذشته به دليل مشكل تنفسي به بخش ICU انتقال يافته است. خودرويي كه افراد حملهكننده مورد استفاده قرار داده بودند يك پژو ۵04 نقرهاي بود، ولي هدف اين اقدام و اينكه آيا افراد حملهكننده شكارچي بودهاند يا خير، هنوز مشخص نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.