ج د و ل 0‬ 5 9 ‪0

Jahan e-Sanat - - News -

افقي: -1 از اماكن دیدني شهر تبریز -2 خالص و نجات- اطراف و اكناف- شفابخش بيماري -3 ميانه كوه- آتشزن آشپزخانه- اشتها نداشتن -4 اتحادیه بينالمللي هوانوردي- شب روستایي- گروه همسفران -5 حرف سيزدهم الفباي انگليسي- نشانه صفت عالي- فرمانناپذیري- جفت ماده -6 ظرف ماهي- ربالنوعي در اساطير یونان باستان- فهرست -7 خالف بعيد- بعضي اوقات- گوشه بيروني دیوار -8 بسياربزرگ و از نامهاي خداوند- هر یك از اجرام كوچك آسماني- براساس آخرین تكنولوژي -9 حرف نهم از الفباي یوناني- نظير و همشكل- كشوري در شرق آفریقا با مركز نایروبي -10 تيري كه با كمان انداخته شود- حروفنگاري رایانهاي- شدت سرما -11 مفقود و ناپيدا- بصير و هوشيار- از اصول دین مبين اسالم- پهلو و كنار -12 ماده اصلي سازنده دیواره یاختههاي گياهان- ورق توخالي- فرشتهاي در آیين زرتشت -13 نادانستگي در كاري از خود نشان دادن- آب ویرانگر- رودي در فرانسه -14 از ميادین شمال تهران- سرشار از شوق و هيجان- نوعي پرداخت نقدي -15 آهنگي از واگنر موسيقيدان آلماني

عمودي: -1 دستهاي از ميوهها- پایتخت كشور جامائيكا -2 گمان واهي- خصائل عالي و ستودني- داراي چند رنگ -3 گریــه با صداي بلند- در حال اشــك ریختن- بوتهاي كه ميوه بدهد -4 در مقام افسوس ميگویند- برابر عاميانه- سادهلوح -5 چــه زمانــي- خاك زمين- كشــمش درشــت- عقب و دنبال -6 وسيلهاي براي پرواز انفرادي- ثابت و بيحركت- خانه اهالي ادب -7 ماه هفتم از سال قمري- شرمآور و رسوا- از گياهان خوشبوي صحرایي -8 هجوم ناگهاني- توهين- نام دیگر كليه -9 گرگ بومي آمریكاي شمالي- از تقسيمات ارتش- پول خارجي -10 ضميــر مخاطــب عربي- معيار- زمين خــراب و خالي از سكنه -11 گرماي بدن بيماران- روستا- از انواع ماهي شمالمسير حركت خون -12 ششــم عربــي- یكهــزارم خروار- كتــاب تحقيقي نوشتن -13 رسته و صف- پيكره و مجسمه- چرخش و گردیدن -14 شــاعر فرانسوي و صاحب اثر منظومههاي غمانگيزتحسين فرانسوي- مبحثي در شيمي -15 زاویه نور در نقاشي- وصفي براي برده و كنيز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.