„رئال،„رقیب„جدید„بارسا„برای„جذب„دمبله „فوتبــال،„غی „رقابــل„اعتمادتریــن„ورزش„از„نگاه„مردم„ انگلیس

Jahan e-Sanat - - News -

كوتاه از جهان رئالمادرید هم برای جذب بازیکن جوان فرانســوی دورتموند با بارســلونا وارد رقابت شــد. این تیم میخواهد یک بازیکن به اضافه مقداری پول را به دورتموند پیشنهاد دهد.

هر دو غول فوتبال اســپانیا، بارسلونا و رئالمادرید به دنبال جذب عثمانه دمبله هســتند. تیم فوتبال بارسلونا مدتهاست که به دنبال جذب این بازیکن فرانسوی است و بعد از رفتن نیمار پافشاری این تیم بیشتر هم شده است. حتی چندی پیش خبر آمد که اولین پیشنهاد رسمی برای این بازیکن رد شده است.

طبق آخرین گزارشها از اســپانیا، تیم فوتبال رئالمادرید هم به جمع مشتریان این بازیکن اضافه شده است. حتی مادرید برای جذب این بازیکن ایدهای جدید هم دارد و آن هم این است که قرار است یک بازیکن را به اضافه مقداری پول به دورتموند بدهند و ســران باشگاه معتقدند با این کار شانس بهتری نسبت به تیمهای دیگر برای جذب بازیکن ۰۲ساله فرانسوی دارند.

اگر رئال موفق شــود با این روش دمبله را به خدمت گیرد، یکی دیگر از گزینههای بارسا هم حذف شده و طبیعتا فشار روی بارتومئو، رییس باشگاه، به مراتب بیشتر هم خواهد شد. آمارهای منتشر شده نشان داده است که ورزش فوتبال بیشتر از دیگر ورزشها در بین مردم انگلیس غیرقابل اعتماد است و افراد تصور میکنند که میزان فساد و تقلب در این ورزش زیاد است.

آمارها نشان داده که ۲۶ درصد مردم انگلیس معتقدند فساد مالی در فوتبال بسیار نگرانکننده است و فوتبال غیرقابل اعتمادترین ورزش است. دلیل غیرقابل اعتماد بودن فوتبال، احتمال وجود فساد، تقلب و پنهانکاری در این ورزش عنوان شده است. همچنین ۰۸ درصد مردم، بزرگترین مشکل دوومیدانی را دوپینگ در این ورزش میدانند.

قابل اعتمادترین ورزشها در انگلیس دارت، گلف، راگبی و اسنوکر شــناخته شدهاند. ۲۵ درصد افراد اعالم کردهاند اگر این بیاعتمادی در ورزش ادامه پیدا کند آنها دیگر ورزش حرفهای را دنبال نخواهند کرد و مســابقات ورزش را تماشا نمیکنند. گزارشها نشان داده که بیشتر بیاعتمادیها در ورزشهای حرفهای وجود دارد زیرا منفعت مالی در این بخش بیشتر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.