شمارش معکوس تا بزرگترین رویداد کشتی جهان

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- بزرگترین رویداد کشتی جهان در سالجاری، کمتر از ۰۱ روز دیگر به میزبانی شهر پاریس فرانسه آغاز خواهد شد.

رقابتهای قهرمانی کشتی آزاد و فرنگی جهان در سال ۷۱۰۲ به عنوان مهمترین رویداد بعد از المپیک۶۱۰۲ ریو از اهمیت و حساسیت فراوانی برای کشورهای صاحب نام این رشته برخوردار است. میدانی بزرگ و مهم برای کشورهایی که حاال با تغییر و تحوالت در ترکیب تیمهای قبلی خود قصد دارند، نسل جدید از آزاد و فرنگیکاران خود را به دنیای کشتی معرفی کنند.در همین راستا تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران هم با تغییرات محسوس در ترکیب خود که بیشتر از جوانان و نفرات کمتجربهتر تشکیل شده پا به این میدان بزرگ بینالمللی خواهند گذاشت.

طبق برنامه رقابتهای کشتی قهرمانی جهانی، ابتدا مصاف فرنگیکاران طی روزهای ۰3 و ۱3 مرداد برگزار میشود و سپس نوبت به آزادکاران میرسد تا در روزهای سوم و چهارم شهریورماه به مصاف هم بروند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.