„تمدید„سه„ساله„قرارداد„زیدان„با„رئا „لمادرید سرمربی فرانســوی برای ســه فصل دیگر هدایت رئالمادرید را

Jahan e-Sanat - - News -

برعهده خواهد داشت.

پس از اینکه جمعه توافق ایسکو با باشگاه رئالمادرید برای تمدید قراردادش اعالم شد، دیروز منابع این روزنامه اسپانیایی خبر از توافق سه ســاله زینالدین زیدان با رئالمادرید دارد. سرمربی فرانسوی از این اتفاق خوشــحال است چون قرارداد او بیشتر از دو سال تمدید شد این به معنای اعتماد باشگاه به زیدان است.

ســرمربی کنونی مادرید دســتمزدش دو برابر شد و ساالنه بیش از ۵3/۴ میلیــون یورو دریافت خواهد کرد. در مجموع ارزش قرارداد زیدان هشــت میلیون یورو است. باشگاه مادرید پس از کسب نتایج عالی با سرمربی فرانسوی چنین تصمیمی را گرفت.

زیدان در دو ســال گذشته توانست شش جام قهرمانی (دو لیگ قهرمانان، دو سوپرجام اروپا، یک اللیگا و یک جامجهانی باشگاهها) را به دست آورد. او چهارمین سرمربی پرافتخار تاریخ ۵۱۱ ساله باشگاه مادرید است. زیدان دیروز در نشست خبری پیش از بازی با بارسلونا در ســوپرجام اسپانیا به این موضوع اشــاره خواهد کرد و از تمدید ایسکو خواهد گفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.