تشريح‌جزييات‌جشن‌منتقدان‌سينم ‌ا؛

Jahan e-Sanat - - News -

دبير يازدهمين جشــن بزرگ منتقدان و نويسندگان سينماي ايران با بيان اينكه آراي اين دوره از جشن منتقدان غافلگيركننده است، از برپايي بزرگداشتي براي جمشيد هاشمپور، گوهر خيرانديش، جمال اميد و فريد مصطفوي خبر داد.

نشســت خبري يازدهمين جشن بزرگ منتقدان و نويسندگان سينماي ايران با اعالم جزييات، تشريح برنامهها و رونمايي از پوستر جشن صبح ديروز در مركز آفرينشهاي هنري كانــون پرورش فكري كــودكان و نوجوانان برگزار شد.

در ابتداي اين نشست جعفر گودرزي، دبير با بيان اينكــه «در انجمن منتقدان توجه به جلوههاي فرهنگي سينماي ايران ركن اصلي است و تمايز اين جشنواره با ديگر جشنوارهها در اين اســت كه رايهاي ما پاك، درست و بسيار تميز و شفاف است»، گفت: ۶۲ مرداد ساعت ۹۱ اين جشن در مركز آفرينشهاي هنري كانون پرورش فكري آغاز ميشود. در اين دوره چهار بزرگداشت از جمشيد هاشمپور، گوهر خيرانديش، جمال اميد و فريد مصطفوي خواهيم داشت و همچنين يك نكوداشت از زندهياد علي معلم كه چند دوره رياست اين انجمن را بر عهده داشت، انجام ميشود.

او همچنين تاكيد كرد: رايهاي امســال جشــن غافلگيركننده اســت و تمام رايها بســيار شفاف بوده و هيچ دخل و تصرفي در آن نشده است.

گودرزي با اشاره به اينكه جايزه فيلمهاي مســتند و كوتاه در اين جشنواره حذف شده است، افزود: يكي از تفاوتهاي اين جشنواره با دورههاي قبل در اين است كه تصميم گرفته شد فيلمهاي مستند و كوتاه در همان جشنواره حقيقت بررسي شوند و ما با اين كار، طوالني بودن اين مراســم را از بين برديم. همچنين بهخاطر حضور فعاالنه افراد در اين جشن، در اين دوره از يك تيم تشــريفات استفاده شده و همه با كارت و باركد خاص خودشــان وارد جشنواره ميشوند.

اوبابياناينكهبرخالفسالهايقبلامسال يك اسپانسر براي جشن در نظر گرفته شده اســت، گفت: در اين دوره يك بانك دولتي و چند شركت مختلف ديگر همراه ما هستند. شركت آيو پخش زنده اينترنتي جشن را بر عهده دارد.

در ادامه جواد طوســي، رييس شــوراي انجمن منتقــدان گفت: يكي از ضرورتهاي اين جشنها مستقل بودن دبير جشن و اختيار عمل كامل داشتن است. ما در يك دوران گذار هستيم و جدا از همفكريهايي كه با مديرعامل خانه سينما و ديگر دوستان صورت گرفت و بنيه مالي را در اختيار ما گذاشتند، اميد است سازمان سينمايي هم از ما حمايت كند. با اين حال هنوز در وضعيت تثبيتشدهاي نيستيم و ممكن است ناخودآگاه يك فرد را در نقطه انفعالي قرار دهيم. متاسفانه جامعه ما در يك وضعيت غيرقابل پيشبيني قرار گرفته و جدا از لزوم باشــكوهتر برگزار شــدن اين جشن، آبروداري آن است.

عاليي در ادامه نشست بيان كرد: امسال ششمين سال اســت كه جشن را به صورت آكادميــك برگزار ميكنيم. ما يك آييننامه داخلي داريم كه اگر فيلمهاي مهم ديدهنشده افراد زياد باشند، راي آنها قابل قبول نيست زيرا بايد عدالت و انصاف برقرار شود. اين كار دو ماه و نيم طول كشيد و امسال به خاطر كم شدن رشــتهها، داوري با مشكالت كمتري مواجه بود. بخش صدا را هم به داليلي كه دوســت نداريم گفته شود، حذف كرديم و اكنون ۳۱ رشته ارزيابي شدهاند. مسوول بخش آكادمي انجمن با اشاره به اينكه ۲۵۳ هنرمند ارزيابي شــدهاند، گفت: امســال ۱۵ اسم و امتياز در بخش مكمل بازيگر مرد بررسي شدند و اين واقعاحجمبااليياست.هرسالسوءتفاهمهايي در زمينه رايگيري و دستهبندي آنها صورت ميگيرد كه قول ميدهم چون آراي دوستان پيشكسوت و باســابقه متفاوت از آراي افراد كمســابقهتر است كه بايد حداقل چهار سال ســابقه فعاليت در حوزه انتقاد و نويسندگي داشته باشند، در دستهبنديهاي خاص خود بررسي ميشوند.

به گفته دبير اين جشن كانديداها تا فردا اعالم ميشوند و پنجشنبهشب (۶۲ مردادماه) هم در خــالل برگزاري جشــن، برگزيدهها اعالم خواهند شد. در بخشي ديگر، از پوستر جشنواره كه توسط علي باقري طراحي شده است، رونمايي شد.

در اين نشست جواد طوسي رييس شوراي انجمن منتقدان، علي عاليي مسوول بخش آكادمي انجمن و رايگيري، علي باقري طراح پوستر، سعيد عقيقي مشاور دبير و دبير اجرايي، ميثم ميرزايي مدير هنري جشن، ميهندوست بازرس، كامران ملكي عضو هياتمديره خانه سينما و علي افشــار مدير روابط عمومي از جمله حاضران بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.