ما سه نفر و يك عالمه انسان بوديم

Jahan e-Sanat - - News -

«ما ســه نفر بوديم» تجربهاي از صالح علــويزاده، پويان محمودي و پويا چوداريان به تهيهكنندگي سجاد افشاريان تا جمعه 7۲ مرداد تمديد شد.

در راســتاي همين اتفاق سجاد افشاريان؛ تهيهكننده اين نمايش يادداشتي نوشت. متن يادداشت به شرح زير است: «ما سه نفر و يك عالمه انسان بوديم... ما هويت را به اشــتراك ميگذاريم، در تجربههاي يكديگر نقشهاي اصلي را برعهده ميگيريم و بزرگ ميشويم. هرچه در اين لحظه بنويسم از گفته بوكفسكي بهتر نميتواند حسام و نگاهم به زندگي را منتقل كند كه گفت اثر انگشت ما از قلبهايي كه لمسشان كرديم هيچ وقت پاك نميشود.

و من كســاني را كه در اين ســالها براي هويتبخشي به انسانهاي پيش از خود و پس از خود وقت گذاشته و انديشيدهاند را فراموش نميكنم، اين نوشته هر چند كوتاه مجالي است تا تمامقد تشكر كنم از تمام كساني كه تجربه نمايش ما سه نفر بوديم را به نظاره نشستند، كساني همچون هوشنگ گلمكاني، احمد مســجدجامعي، علي نجفي، رحمتاهلل حافظي، پژمان تيمورتاش، مهــدي يزدانيخرم، شــيرين يزدانبخش، رضا درميشــيان، هوتن شكيبا، سياوش چراغيپور، خسرو شهراز، احمد كاوري، مهدي كوشكي، يوسف باپيري، امين ميري، اشكان خطيبي، ندا نصر، فرهاد فزوني، پيمان قديمي، حميدرضا صدر، فرهاد جم، ابراهيم ابراهيميان، آرش ابساالن، فربد فرهنگ، حميد پورآذري و تمام شما رفقايي كه به اعتماد و باور نمايشهاي خالق حرفهايهاي جوان رو دنبال ميكنيد.

چرا كه من هيچگاه تهيهكننده تئاتــر نبودهام اما در نبود اشخاصي به عنوان تهيهكننده (چون عموما تهيهكنندههاي ما مدير توليدهايي هستند با عنوان تهيهكننده) اين عنوان گاها در جاي درستش و به درستي پيش از اسمم ميآيد آن هم فقط و فقط به اعتقاد به آنهايي كه به جهان به گونهاي متفاوت و خالق مينگرند و با حضورشان ميشود ترنم و صداي امواج دريا را در دل تهران شلوغ احساس كرد.»

از ديگر عوامل ميتوان به مصطفي اســفندياري (طراح نور)، شــهرزاد مظاهري (طراح لبــاس)، علي اميري (طراح پوســتر و بروشور)، پيام يارايي (ساخت تيزر)، پگاه زارعيان (دســتيار كارگردان و برنامهريز)، شــادي خواجه و سورنا زاهدي (گروه كارگرداني)، ســام بهشتي (مشاور رسانهاي)، ســارا حدادي (مشــاور تبليغات)، اميــر قاليچي (تبليغات مجازي)، مليكا قديمي (عكاس) و علي باقري (سرپرســت تئاتر كار) اشاره كرد.

ما سه نفر بوديم، تجربهاي از صالح علويزاده، پويان محمودي و پويا چوداريان و به تهيهكنندگي سجاد افشاريان است كه از يكم مردادماه و در ساعت 8۱ اجراي خود را در سالن كوچك مولوي آغاز كرده و به روزهاي پاياني اجراي خود نزديك ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.