ابزارجديدبرايمقابلهباگردشگراندربارسلون

Jahan e-Sanat - - News -

در ادامه اقدامات ضدتروريستي در بارسلون اسپانيا، استفاده از دوچرخههاي الكترونيكي در برخي نقاط اين شهر ممنوع شد.

شــهر بارســلون كه زماني مكاني ايدهآل براي گردشگران بود، اين روزها ديگر ميانه خوبي با توريستها ندارد و مسافران خارجي ديگر نبايد انتظار يك استقبال گرم را از سوي اهالي اين شهر داشته باشند و حاال نيز تورهاي دوچرخههاي الكترونيكي و اسكوترها هم در منطقه قديمي شهر و كنار دريا ممنوع اعالم شــده است، اقدامي كه با اســتقبال فراوان شهروندان مواجه شده است.

ممنوعيت اســتفاده از دوچرخههاي برقي و اسكوترها تنها بخشي از يك ديدگاه فراگير در شهر است كه بارسلون در حال تبديل به يك پارك تفريحي است كه بيشتر به كام توريستها اداره ميشود تا شهروندان و افزايش اجارهبهاي خانهها نيز موجب شده بسياري از ساكنان بومي به بيرون از شهر رانده شوند.

هفته گذشته چند بخش از كشور اسپانيا بهويژه شهر بارسلون پايتخت ايالت كاتاالن، شاهد خرابكاريهايي در اعتراض به هجوم بيرويه گردشگران بود و به عنوان نمونه افرادي نقابدار به يك اتوبوس گردشگري در نزديكي استاديوم شهر بارسلون حمله كردند و شــعار «توريسم در حال كشتن محلههاست» را روي اتوبوس نوشتند و الستيكهاي آن را پنچر كردند.

بارسلون با جمعيت ۶/۱ ميليون نفري، سال گذشته ميزبان بيش از ۰۳ ميليون گردشگر بود و صنعت توريسم با سهم 4۱ درصدي نقش بسيار مهمي در اقتصاد اين شهر ايفا ميكند اما مشكالت ناشي از حضور بيش از حد گردشگران، ساكنان اين شهر ساحلي را به ستوه آورده است.

زماني كه «آدا كوالئو» به عنوان اولين شهردار زن بارسلون انتخاب شــد، وعدههاي خود درباره جلوگيري از زيان رساندن گردشگري به شهر مورد عالقهاش را فراموش نكرد. وي با اشاره به شهر ونيز به عنوان درس عبرت گفت نميخواهيم شهر ما به يك مغازه سوغاتفروشي ارزان تبديل شود.

وي از زمان قبول مسووليت جلوي همه مجوزهاي ساخت هتل و آپارتمانهاي اقامتي را گرفته و همچنين خواستار اعمال ماليات جديد گردشــگري و محدود كردن شمار گردشگران شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.