تاريخ محمودي!

Jahan e-Sanat - - News -

هومن„جعفري- آقاي زنگنه از يك تخلف نفتي گسترده خبر دادهاند كه به دستور مكتوب دفتــر رييسجمهور دوره دهم صورت گرفته يعني دفتر رياستجمهوري نامهاي به وزارت نفت ارسال كرده و دستور داده كه قراردادها را اين يك نفر ببندد! طرف هم سه قرارداد بسته كه در هر كدامش چندين و چند تخلف گسترده وجود داشته! احتماال متن نامه چيزي شبيه به اين بوده: از دفتر رياستجمهوري به وزارت نفت ســالم! از ساعت چند اومدين ســركار؟ از نننننننننننه؟ هششششششششت؟هفففففففت؟آماشالللللللال(ببخشيداين براي فيلمي بود كه بچهها در نيويورك گرفته بودند. قاطي شد) خب بچهها! يكي را بهتان معرفي ميكنم هر چي قرارداد اضافه و به درد نخور داشتيد بدهيد او ببندد. طبيعي و بديهي است كه اگر اين كار را نكنيد شــما هم مثل منوچ، وسط يك سفر خارجي متوجه ميشويد كه هواپيما رفته و شما بايد با بليت عادي برگرديد وطن! ديگر خودتان ميدانيد! قربانتان محمود! نتيجه اخالقي: كاش يك بيهقي داشتيم تاريخ محمودي را مينوشت!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.