ورودبخشخصوصي بهاشتغالزایيحاشیهنشینان

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

فرهادآگاهي*-امروزه حاشيهنشيني و عوارض ناخوشايندآنتبديلبهيكواقعيتدردناكوغيرقابل انكار در جامعه ما شــده اســت. اما آنچه در شرايط فعلي بايد توجهها را به سوي خود جلب كند، شيوه ورود بخشخصوصي به اين مناطق اســت. هرچند كارشناسان، حاشيهنشيني را معلول ورود بيش از حد و غيربرنامهريزيشده روستاييان به شهرها خصوصا شهرهاي صنعتي و مركزي ميدانند اما علت اصلي اين هجوم را بايد در عدم وجود شغل و درآمد كافي در نقطه مبدا جســتوجو كرد.ضعف و عدم توسعه فناوري كشاورزي و دامپروري در روستاها و همچنين توليداتابتداييبهدورازپيشرفتتكنولوژيونيزبروز نيازهايجديدخصوصادرابتدايصنعتيشدنباعث شده بهرهوري زمينهاي كشاورزي نسبت به توليدات صنعتيوكارخانههابهقدريپايينآيدكهديگركشت وبرداشتودامپروريدربرابركاردركارخانههاسودمند نبوده و نيازهاي روستاييان را رفع نكند. بنابراين آنها چارهايجزمهاجرتبهسمتشهرهاورضايتبهايجاد نوعيسكونتگاههايغيررسميندارند.ازاينروبهترين گزينهبرايپيشگيريازسرعتگرفتنحاشيهنشيني، توجهبهوضعيتروستاهاورونقبخشيدنبهتوليدات كشاورزي و دامپروري است.در اين رويكرد، عالوه بر تقويتزيرساختهاياوليهدرروستاهانظيرآب،برق، آموزش و بهداشت توسط دولت، تقويت خوداشتغالي روستاييانمبتنيبرتسهيلدسترسيشانبهبستههاي حمايتي دولت بايد مورد توجه سياســتگذاران قرار گيرد.ضمناينكهبخشخصوصينيزدرابعادبزرگتر ميتواندباسرمايهگذاريوراهاندازيبنگاههايفراگيرتر بهعنوانكارفرمايبرخيفعاليتها،خريداربسيارياز توليدات كشاورزان و دامپروران بوده و به اشتغالزايي در اين مناطق كمك كند.با اين حال بديهي است كه حتياگرشرايطروستاهابهبودپيداكندهنوزمسايل اصليدربينحاشيهنشينانپابرجاست.اينمسايلرا ميتواندرچهارحوزهامكاناترفاهيوعمومي،امكانات بهداشتي و درماني، اسكان و مالكيت زمين، شغل و كسبوكار دستهبندي كرد. در اين وضعيت اگر قرار استبخشخصوصيامكانحضوروسرويسدهيدر اين مناطق را داشته باشد و در هر چهار حيطه يادشده ورود كند بايد نقش آن را منطبق با اصل ســوددهي فعاليتبنگاههاموردبررسيقرارداد.امامهمترينچالش دراينحوزهايناستكهبرايسوددهييكبنگاهبايد تقاضاكننده توان خريد كافي از بنگاه را داشته باشد و دقيقا همين موضوع، پيدا كردن راهحلها را براي ورود بخشخصوصي پيچيدهتر ميسازد. به همين جهت شايدبهترباشدبخشيازمسووليتهايخريداربهدولت واگذارشود.درواقعبرپايهاينباور،ورودبخشخصوصي در حوزه تامين كاالهاي عمومي به واسطه پشتيباني دولت و به صورت پيمانكاري دولت صورت ميگيرد. براي مثال جمع كردن زبالهها و تامين آب آشاميدني و گازخانگيودههاموضوعديگربهصورتپيمانكاريبه بخشخصوصيواگذارشود.البتهبهشرطاينكهدولت بهتعهداتخوددرقبالبخشخصوصيبهموقععمل و از تاخير در پرداخت معوقات خودداري كند. اما در موضوع اشتغالزايي و درآمد از آنجا كه نيروي انساني ساكن در اين مناطق در واقع افراد فعال و باانگيزهاي هستند كه يكي از مشكالت اصلي آنها عدم مهارت كاري در بنگاههاي صنعتي است، چارهاي وجود ندارد جز آنكه ابتدا براي نيروهايي كه دانش و مهارت كاري ندارند، دورههاي مهارتآموزي از سوي دولت تدارك ديده شود و سپس اين افراد پس از طي دوره كارآموزي موردتوجهبخشخصوصيقرارگيرند.نكتهاساسيدر اين ميان آن اســت كه درآمدهاي ناچيز افراد در اين مناطقسببميشودكهنيرويانسانيبااستعدادولي فاقدمهارتبهسمتمشاغلكاذبوغيرتوليديمثل دستفروشي، تكديگري و دورهگردي هدايت شوند و اينبهمعنايخروجافرادازگردونهمهارتآموزياست. به اين جهت دولت بايد با تعريف بستههاي حمايتي و تشــويقي، زمينه الزم براي هدايت سرمايهگذاران بخشخصوصي به مناطق حدفاصل روســتاييان و حاشيهنشينانرافراهمسازد.

*عضوهياتنمايندگاناتاقبازرگاني

ضياء مصباح* - با توجه به انتصاب وزير علوم، تحقيقات و فناوري در آينده نزديك و اميد به موفقيت ايشان، نكاتي قابل طرح است تا در دستور كار متوليان جديداينوزارتخانهبسيارنقشآفريندرپيشبردبسياري امور مملكت كه چگونگي پيشرفت يا وابستگي بيشتر كشورمان را از بسياري لحاظ در پي دارد، قرار گيرد.

بهمباحثاخيركهمبينروشهايكدخدامنشيبين دانشگاهآزادووزارتمسوولآموزشعاليكشورماناست بهطورنمونهاشارهايگذراميشود.

توجه به ادعاهاي استاندارد بودن مكانها، تجهيزات، چگونگيتبحرمدرسين،محتوايآموزش،تعداددانشجو و...دردانشگاهآزاد-بهنظرنگارندهكهازدهه04 تاكنون در اين زمينه مشاهدات و مطالعاتي نسبتا مفصل دارد در اين برهه ضرورت تــام مينمايد.اصوال اطالق واژه دانشگاه به بسياري از تاسيسات و ساختمانهاي اين مركز غيرمنصفانه است هرچند به »باالبرهايي از قبيل تلهكابين در محوطه بسيار وسيع و ناهموار ساختمان مركزي مجهز شود« يا از لحاظ تعداد عددي واحدها از برتريندانشگاههايجهانشمردهشودواندازهمساحت مايملكبيشازخاككشورهايكويت،اماراتوبحرين در دعواي اين كشورها با قطر عنوان شود......

با آمدن مديران فعلي منصوب بــا اهداف خاص، سرنوشت اين امكانات مادي و تاسيسات بسيار پرهزينه كه از جيب ملت تامين شده، ناتمام مانده و خصوصي بهحساب نميآيد و احتماال به تبليغات وسيعي در نفي اين پروژهها بينجامد.نداشتن كيفيت براساس حداقل استانداردها اخيرا به مجادالتي بين وزارت علوم و فناوري و دانشگاه آزاد انجاميده و تاكيد بر توسعه كيفي آموزش

سجاد وجدانيان- محمدعلي نجفي با شعار »شــهر اميد، مشاركت و شكوفايي« و با 21 راي توسط شوراي شــهر به عنوان گزينه شهرداري تهران انتخاب شــد كه بهطور قطع در نخستين نشست شوراي شهر ششم بهطور رسمي كليددار پايتخت ميشــود. وي در حالي انتخاب شد كه ســاير نامزدها كه بيش از آنكه رقيب باشــند، جادهصافكن بودند، قبل از رايگيري انصراف داده بودند. همچنين نجفي برنامههاي خود را براساس قوانين باالدستي و افق چشمانداز شهرداري ارائه كرد كه اين برنامهها مورد تاييد اعضاي شــوراي شهر قرار گرفت. شهردار جديد تهران كه زاييده همين شهر هم هست، با دولت دوازدهم و شوراي شهر همسو است و اين يكپارچگي، خوشبينيها نسبت به موفقيت وي در اجراي برنامههايش را بيشتر ميكند. در عين حال بايد به چند نكته در رابطه با اين انتخاب توجه كرد:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.