قابل توجه وزیر علوم دولت دوازدهم

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - Z.Mesbah1944@gmail.com

عاليبهارتباطاتسياسيبدلشدهونفوذمتوليانجديد وارتباطاتآنانموضوعراموقتامسكوتكرد.

محصولاينكارخانه»آدمسازي«هرسالدههاهزار فارغالتحصيلباهمياريسايرمدارسعاليشهريهبگير بدون دانش حداقلهاي الزم علمي »با تعريف و مفهوم فارغالتحصيل دانشگاه« است كه وارد بازار كار »بدون بازار« ميشوند و در نهايت با پوزش از صراحت و بيان حقيقتي تلخ بر بيكاران، رانندگان اســنپ و گرفتاران معاش ميافزايند.دوران پايانــي تحصيل كه در واقع تحصيل را پاياني نبايد و نشايد و ورود به عرصه اجتماع با چنين سيستم غيرپاسخگو و مشاهدات نيروي بخرد عظيم جوانان عالقهمند به داشتن مدرك باالتر مشغول تحصيالتنهچندانعمقيدراينتشكيالتبسيارعريض و طويل و نظارت ناخواســته اغلب آنان صرفا به دليل عالقه به ارزشگذاري بيشتر به مدارك اخذشده از سوي ديگرگستردگي صوري، عدم هماهنگي با متولي اصلي آموزشعالي،ادامهروشهايرانتيبرآمدهازروابط،قدرت و زورآزماييها، دريافت هرچه بيشتر مبالغ تحت عنوان شهريهآنهمبدونارائهكيفيتمناسبو...انگيزهخدمت رادرهمانبدوورودبهجامعه،دچارلطمهميسازد.دراين رهگذرنابسامانيتظاهربهخدمت،ناتوانيدرارائهراهحل غلبه بر مشكالت عديده موجود در تمام موارد، گسترش فساددرتمامسيستمهاياجتماعي،عدمپيشرفتكار، توسعهكمكاري،عدماحساسمسووليت،وابستگيهاي مختلفعلميوصنعتي،توقفكشورازهرلحاظو...ريشه دراينگونهبيتفاوتيهاوعملكردهادارد.

اميداينكهباسپردنكارتحقيقاتي،مطالعاتيوعلمي به مديريت دانشــگاهها، توسعه رشتههاي دانشگاهي براســاس نياز واقعي بازار بــوده و در زمينه چگونگي پذيرش استاد و دانشجو ...و بيش از اين شاهد افت شديد ارزشها و تنزل مقام علم نبوده و با برخوردهاي گزينشي و »شعارگونه حفظ ارزشها« اين وادي بسيار موثر را به سياست،تسويهحسابوتبليغاتآلودهنكنند.

توجهمتولياندولتجديددرمسيرممانعتازتوسعه ظاهري و كمي موسسات آموزش عالي ميانجامد كه در شرايط فعلي با هدف تبليغاتي همراه و به ايجاد درآمد و صدور مدارك تحصيلي فاقد ارزش علمي منتهي شده است.سازمان سنجش آموزش كشور بهشرح وظايف پيشبينيشدهدرزمانتاسيس»حداقل05 سالقبل« دراساسنامهاوليهاينتشكيالت:

متصدي ارزشيابي آموزش عالي مملكت، ارزيابي مدارك تحصيلي، تخصص و ميــزان درايت و نگرش داوطلبان ورود به عرصه خدمت در پوشش كادر علمي، چگونگي مطالعات و ارتقاي آنان، توسعه آموزش عالي، ارزيابيكيفيتكتبواحدهايدرسيوبسياريوظايف مربوطبهاينحيطهحساسكهصرفابهبرگزاريكنكور سراسري در اين روزگار اهتمام دارد، بوده است.

در صورت حذف اختيارات و وظايف اين سازمان تابع وزارت علوم كه داراي هيات امنا بود به داليل تفويض اختيار غيراصولي مبتني بر ارتباطات يا تضعيف نيروي متخصصو...بايدمجدداوحسبضرورتبهاينسازمان واگذار شود تا با وحدت رويه و تمركز اختيارات مسووالنه وپاسخگوييازخطاهايبيشترباضمانتاجراييالزمبا استقراركادريقويومتخصص»عدمگرفتارمعاش«و معتقدبهمنافعمليممانعتبهعملآيد.

تقويت وزارت علوم و آموزش عالي با انتخاب وزيري بخرد، دانشگاهي، تحصيالت مربوط به آموزش عالي كه قطعا پزشكي نميتواند باشد، ديدگاه جهاني، سالمت نفس، آزادمنشي، مسلط به چندين زبان زنده دنياي علم، سوابق مناسب ...و براي مديريت كالن دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مملكت با درك ضرورت ارتباط بامراكزعلميمعتبربينالملليازميانظرفيتهايفراوان موجودكهتعهدراتخصصميدانند،ازسويديگرنظارت وكنترلدقيقكارشناسانخبرهازعملكردآموزشعالي با تكيه بر فرهنگ غني ايراني ...و از هر گونه تيشه زدن به ريشه علم و فناوري در واقع آينده كشورمان ممانعت ميكنــد كه جلوي ضرر را از هر كجا بگيريد، منفعت خواهد بود.انتظار اين اســت كه فرد معرفيشده داراي اين شايستگيها باشد كه آينده نهچندان دور توانمندي وزير جديد را در مسير اهداف تعريفشده مدون نشان خواهد داد.مشروط به آنكه كادر وزارت علوم پيشقراول چگونگياعتبارعلميكشورمانوموسساتتابعهبهدليل كمي بودجه و نداشتن منابع درآمدي، دچار روزمرگي، سستيها،چهكنموانتصاباساتيدفراخواندهشدهازمراكز علميديگربرايتصديمديريتهابراساسرابطهبدون داشتنشرايطاحرازوسوابقمناسبونكاتيازاينقبيل كهمثنويهفتادمنميشود،نباشند.

*دبيركانونعلوماداريايران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.