دولتدرسیاهچالنقدینگی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

»جهان صنعت«- حجم نقدينگي در كشور به رقم يكهزار و 314 هزار ميليارد تومان رســيده اســت و روز به روز بزرگ و بزرگتر نيز ميشود. اين ميزان نقدينگي اگرچه به خودي خود نامطلوب نيست اما اگر در جهت توليد و توسعه اقتصاد ملي به كار گرفته نشود، همچون يك بمب ساعتي براي اقتصاد كشور خطرآفرين خواهد بود. به نظر ميرسد دولت روحاني پس از عبور از سد بزرگ تورم 40 درصدي و كنترل آن در طول سالهاي حضور خود، هماكنون با چالش بزرگتري يعني كنترل ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.