بررسي مباني انتخاب شهردار

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

-1 ايــن اواخر انتقادها به شــهردار قبلي و برنامههايش از حد گذشته بود و از هر تريبوني عليه او صحبت ميشــد. بحث بر سر درست يا غلط بودن مخالفتها با قاليباف نيســت بلكه سخن از فرهنگ تخريب است كه به هر شكل و قيمتي در حال نهادينه شدن در كشور است كه بايد فكر اساســي بــراي آن كرد. طبعا اگر فرهنگ قانونمــداري حاكم بود، وضع بهگونه ديگري رقم ميخورد.

-2 علمــي كردن امور يكــي از دغدغههاي هميشــگي نظام مديريتي كشــور بوده است. نظام مديريت منابع انســاني بر تناسب شغل و شاغل تاكيد ميكند و اين امر در استخدامها و جابهجاييهاي افراد به شدت رعايت ميشود. ولي هر اندازه در ســاختار هرم كشور از پايين به باال حركت كنيم، توجه به اين موضوع كمتر ميشود. در ايــن انتخاب نيز همين اتفاق افتاده اســت. شهرداري كه يك پست فني- مديريتي است و توانايي »مديريت« بر »امور فني )شهرسازي(« براي آن الزم است، به يك فوقليسانس رياضي ســپرده شــده اســت كه با وجود كولهباري از تجربيات مديريتي، هيچگونه علم و تجربه فني مرتبط ندارد. هرچند احراز صالحيت بر اساس آييننامه اجرايي شــرايط احراز سمت شهردار مصوب سال 1377 و توسط شوراي شهر صورت گرفته است با اين حال به شرط دانش تخصصي، توجه الزم نشده است. اين موضوع نهتنها در اينجا بلكه در ساير انتخاباتها نيز معموال ناديده گرفته ميشود. مثال در انتخاباتهاي رياستجمهوري در حالي دغدغه اصلي همه نامزدها بهبود وضع اقتصادي بوده كه تقريبا تمام آنها دانش اقتصاد را نداشتهاند و با مفاهيم اقتصادي بيگانه بودهاند؛ در انتخابات ســال 88 و در جريان مناظره بين رضايي و احمدينژاد، احمدينژاد پس از چهار سال رياستجمهوري، نميدانست نرخ فالكت چيست. در نهايت روساي دولتها مجبور شدند كليد اقتصاد را به دست ديگري بسپارند و بدتر اينكه بعدا در برابر اشتباهات كليددار، پاسخگو باشــند. براي شــهردار جديد تهران نيز همين صادق است. او بايد گزارشات كارشناسي و علمي معاونان و مشاوراني را مديريت كند كه توانايي نقد آنها را ندارد.

اگرچه بايد ادعا كرد كه انتخاب نجفي به عنوان شهردار، محصول نظام سياسي است ولي در عين حال اميدوار بود كه همين همسويي، تاثير مثبت خود را بر مديريت شهري نشان دهد.

s.vojdanian@chmail.ir

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.