درایت، تنها ابزار عبور ایران از بحران امروز

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

نعمتاحمدی*-برجام قطعنامهای بينالمللی است؛ قطعنامهای كه شورای امنيت سازمان ملل آن را تصويب كرده لذا خروج آمريكا نمیتواند تاثيری بر اين قطعنامه داشته باشد مگر آنكه...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.