کلیات طرح مقابله با اقدامات آمریکا تصویب شد

Jahan e-Sanat - - News - موضع دولتی موضع دیپلماتیک نگاه نماینده

گروه سیاسی- سرانجام طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در دستور کار مجلس قرارگرفتوکلیاتآنبا042رایدرمجلستصویب شد؛ طرحی که بخش//ی از اقداماتی است که هیات نظ//ارت بر اجرای برجام برای اقدامات کنگره آمریکا پیشبین//ی کرده بود و اکن//ون نمایندگان جزییات این طرح را بعد از شنیدن نظرات موافق و مخالف، با رای قاطع خود به تصویب رساندند و با سردادن شعار »مرگ بر آمریکا« همراهی خود را علنی کردند. این طرح از نادرترین طرحهاس//ت که مخالفان هم برای افزایش مقابله با اقدامات آمریکا صحبت کردند و در واقع مخالفت نمایندگان موافقت بیش از حد انتظار با این طرح بوده اس//ت. به هر جهت این طرح دارای اجماع است و نظرات همه دستگاهها درباره آن یکرنگ است. رییس مجلس نیز دیروز در صحن علنی مجلس پس از تصویب این طرح، تلنگری به آمریکا زد و گفت: آمریکاییه//ا بدانند که ای//ن گام اول بود که مجلس برداشت و ما با احتیاط در بعضی امور گام برداشتیم! ولی 16 مورد اقدامات دیگر هم در شورای نظارت بر مذاکرات هستهای تصویب شد که به اجرا درخواهد آمد. البته اخطار رییس مجلس با توافق دستهجمعی نمایندگان همراه بود و این نکات در بررسی این طرح در مجلس در حالی مطرح میشد که مخالفانش کم از موافقان نداشتند و آنها بر سر افزایش شدت مقابله با اقدامات آمریکا اصرار داشتند. البته یکدستگی رای در خصوصطرحمقابلهبااقداماتماجراجویانهآمریکافقط مختص نمایندگان مجلس نبود بلکه عباس عراقچی به عنوان نماینده دولت نیز پشت تریبون رفت و از این طرح مجلس حمایت کرد و آن را پاسخی مناسب و خردمندانه در برابر دشمنی آمریکا دانست. به گفته وی این طرح از قانون کنگره آمریکا هم قدرتمندتر است و از نیروهای دفاعی و اتباع ایران حمایت میکند.

به موجب مصوبه مجلس، وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت سه ماه با همکاری نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی با رعایت سلسلهمراتب، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت اطالعات و بانک مرکزی نسبت به شناسایی اشخاص موضوع این م//اده اقدام و با هماهنگی ش//ورای عالی امنیت ملی نام آنها را در فهرست تحریم ثبت و منتشر کند. این فهرست هر شش ماه یکبار و در صورت لزوم به صورت موردی به روز میشود.

الریجان//ی بع//د از تصویب این ط//رح خطاب به آمریکاییها گفت: آمریکاییها به این موضوع توجه داشته باشند که در ماده 10 این طرح دولت را موظف کردهایم که چنانچه دولت آمریکا در تحریمها کارهایی انجام دهد که مخالف برجام است، باید اقدامات متقابل مناسب انجام شود. لذا وزارت امور خارجه باید وظایفش را با جدیت پیگیری کند چراکه این موضوع برای ما بسیار پراهمیت اس//ت. نوع رفتار آمریکا مورد رصد مجلس اس//ت. دولت هم مطابق ماده 10 باید اقدام متقابل انجام دهد و گزارش را به مجلس ارائه کند.

دفاعدس/تهجمعینمایندگاندرخصوص طرح مقابله با آمریکا

در ادامه محمدرضا صباغیان، نماینده مردم بافق در مخالفت با این طرح گفت: به نظر میآید این طرح خوب است ولی ما باید در برابر حرکاتی که آمریکا انجام میدهد، مقابله شایسته داشته باشیم. برجام با تدبیر نظام تصویب شد اما با وجودی که خودشان میگویند ایران به تعهداتش عمل کرده است، رفتارهای دیگری دارن//د. وی ادامه داد: اگر برج//ام را در کفه ترازو قرار دهیم، وقتی قرار بر برد- برد باش//د، هرچه آمریکا به تعهداتش عمل نکند، ما داریم ضرر میکنیم. بنابراین باید نشان دهیم که اگر قرار است آمریکا به تعهداتش عمل نکند، ما هم عمل نخواهیم کرد. دوستان! اظهار عجز نزد ستمپیشگان، خطاست. احساس میشود در این طرح قضیه برجام کمرنگ دیده شده است. در این طرح باید با شدت بیشتری خواستههای مردم را دنبال کنیم، غرب و آمریکا در حال پیگیری سیاست چماق و هویج هستند و ما نباید در دام آنها بیفتیم.

عدم س/نخیت ط/رح موجود ب/ا اقدامات آمریکا

حسینعلیحاجیدلیگانی،نمایندهمردمشاهینشهر هم در مخالفت با این طرح تاکید کرد: »مخالفت من با اصل این طرح نیست بلکه پیشنهادم این است که این طرح باید بازدارندهتر از این باشد. کارشناسان حقوقی بیان میکنند تناسبی میان آنچه آمریکاییها انجام دادند و آنچه ما در این طرح برای مقابله آوردیم، وجود ندارد.« وی تاکید کرد: اقدامات آمریکاییها سنگینتر از این است که در این طرح آمده است. نیازی که در مقدمات آمده اس//ت، کافی نیست. ما باید در مقدمه طرح میگفتیم که چرا این طرح را تصویب میکنیم. بای//د همه جنایات آمری//کا از 28 مرداد از بین بردن هواپیما مسافربری ایران تا کشتارهایی که به دست داعش انجام دادند، در مقدمه میآمد. به نظر میرسد این طرح عملیاتی نیست.«

این نماینده با بیان اینکه تحقیق و توس//عه برای سانتریفوژها،الزامقوهقضاییهبرایبرخوردباجنایتکاران آمریکایی از ترامپ گرفته تا باقیشان در این طرح باید دیده میشد، ادامه داد: در راستای ضررهایی که به ما زدند، اموال آمریکاییها باید مصادره شود. جای تکلیف قویتر به وزارت امور خارجه و استفاده از ابزار دیپلماسی برای افشای جنایتهایی که آمریکا در منطقه انجام داده است، در این طرح خالی است.

حشمتاهللفالحتپیشه،نمایندهمردماسالمآبادهم در دفاع از این طرح گفت: مقابله با آمریکا را در دستور کار داریم نه مقابله با برجام و سایر دستگاههایی که در برجام درگیر هستند. اصال آمریکاییها میخواهند می//دان مینی ایجاد کنند ک//ه برجام از طرف ما لغو ش//ود، االن ترامپ تیمی را مشخص کرده و سه ماه به آنها وقت داده اس//ت تا اعالم کنند ایران پایبند به برجام نیست و تحریمها بازگردد. اما آنها میدانند یک مشکل اساس//ی دارند؛ برای اینکه مقدمات کارشان فراهم ش//ود باید آژانس اع//الم کند که ایران پایبند نیست. وی تاکید کرد: ما اگر تعهدمان را بشکنیم، آن زمان خود آژانس ما را محکوم میکند و زمینه بازگشت تحریمها فراهم میشود. آمریکاییها تالش کردند تا تحریمهای فرامرزی خود را اعالم کنند، اتفاقا برجام دست آمریکایی را بسته که آن دسته از تحریمهایی که با برجام برداشته ش//ده است را دیگر نمیتوانند برگردانند، مانند تحریم نفتی.

توضیحعراقچیدرموردتفاوتاینطرحو قانون مقابله با نقض برجام

پس از پایان اظهار نظر نمایندگان موافق و مخالف، عباس عراقچی به عنوان نماینده دولت پشت تریبون رفت و گفت: این طرح پاسخ مناسب و در عین حال خردمندانه به دشمنی آمریکاست. این طرح بخشی از اقداماتی است که هیات نظارت بر اجرای برجام برای اقدمات کنگره آمریکا پیشبینی کرده است. این طرح از قانون کنگره آمریکا هم قدرتمندتر است و از نیروهای دفاعی و اتباع ایران حمایت میکند. وی در پاسخ به صحبتهایی که این طرح را در راستای پاسخ به نقض برجام میدانستند، اینگونه توضیح داد: ما قانون الزام دولت به اقدام مناسب در صورت نقض برجام را داریم. اینطور نیست که آن قانون لغو یا نقض شده باشد، آن قانون در جای خود است و در صورتی که نقض آشکار برجام صورت بگیرد، آن قانون ما را ملزم میکند که در احیای فعالیتهای هستهای خود گام برداریم.

صحبتهای نقویحسینی به عنوان سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، پایان بحث بود. وی تصریح ک//رد: این طرح متناظ//ر با طرح مص//وب کنگره آمریکاست وگرنه ظرفیت جمهوری اسالمی بیش از این اس//ت، اگر آمریکا بخواهد غلط اضافی بکند، جمهوری اسالمی ظرفیت بیشتری دارد. وی تاکید کرد: به هر حال دش//منی آمری//کا ادامه دارد و از دولتی که س//ران نوپایی دارد و مسووالن پزشکی جهانی روی سالمت مغزی آنها اظهار نظر میکنند و میگویند تردیدهایی در مورد سالمت مغزی آنها وجود دارد، دیگر این قبیل کارها دور از ذهن نیست! ولی ملت ایران محکم در برابر این رژیم س//لطهگر خواهد ایستاد. افزایشنظارتنمایندگانبردولت در ادامه جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی، نمایندگان ب//ا کلیات طرح الحاق م//وادی به قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی موافقت کردند و از این طریق نظارت بر وزرا و رییسجمهور ش//دت خواهدگرفت.چهارشنبههفتهگذشته،طرحیازسوی کمیسیون آییننامه داخلی در دستور کار مجلس قرار گرفت تا نظارت بر وزرا و رییسجمهور افزایش پیدا کند و آنها هر سال برای ارائه گزارش عملکردشان به مجلس بیایند. گفتنی اس//ت بر اساس این طرح که هدف آن افزایش توان نظارتی مجلس است، هر سال رییسجمهور و وزرا باید گزارش عملکرد ارائه دهند و ای//ن گزارش به صحن بیاید و رییسجمهور و وزیر در مجلس توضیح دهند و نمایندگان موافق و مخالف صحبت کنند و سرانجام رایگیری شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.