روحانی: به وعده هایم عمل کردم

Jahan e-Sanat - - News -

آخری//ن جلس//ه هیات دولت یازده//م در حالی برگزار ش//د که وزیران پیشنهادی برای دولت دوازدهم همچنان همراه و وزیران معرفینشده درکنار رییسجمه//ور بودند و در گفتوگ//و با خبرنگاران اعالم آمادگی کردند که برای کمک به دولت دوازدهم از هیچ تالشی دریغ نمیکنند. دولت یازدهم با تمام فراز ونش//یبهایش با خداحافظی 9 وزیر به پایان رس//ید اما آنچه محسوس بود تالش و همراهی وزرا و اعضای هیات دولت با رییسجمهور است. به هرحال عمر دولت اول روحانی تمام شد و باید منتظر ماند تا پس از برگزاری جلسات رای اعتماد دولت دوازدهم چه کسانی و با چه اهرمها و برنامههایی وارد میدان میشوند.

روحانی با اش//اره به اینکه این جلسه آخرین جلسه هیاتوزیران دولت یازدهم اس//ت، هرچند وظایف دولت یازدهم تا هفته آینده ادامه داش//ته و همه اعضای دولت به وظایف خودشان تا هفته دیگر عمل میکنند، گفت: بسیار خوشحالم که وزرای ما حتی آنهایی که به جای آنها وزیر جدید معرفی شده، امروز در سفرها، افتتاحها، سر زدنها، امضای قراردادها و دیگر امور با همان نشاط روز اول کار میکنند و این نشان میدهد که آنها از ابتدا این مسوولیت را برای رضای خدا و به خاطر رفاه حال مردم عزیز و بزرگوارمان ب//ر عهده گرفتند و حتما در دولت دوازدهم از توانمندیها و خدمات آنان در دیگر بخشها بهرهبرداری و استفاده خواهد شد.

رییسجمهور با اش//اره به اینکه وزرای دولت یازدهم در 24 مرداد سال 92 از مجل//س رای اعتماد گرفتند و پس از صدور احکام وزرا و ش//روع به کار آنان در 25 و 26 مرداد، اولین جلسه هیاتوزیران دولت یازدهم در 27 مرداد 92 تش//کیل ش//د، اظهار داشت: امروز پس از گذشت چهار سال، بار دیگر در پیشگاه خداوند شکرگزاری میکنیم و در برابر عظمت ملت ایران سر تعظیم فرود میآوریم و به اقدامات ارزندهای که ملت در این چهار سال انجام دادند میبالیم و افتخار میکنیم.

رییسجمهور با بیان اینکه شرایط سیاسی در جامعه ما به گونهای بود که سالها 16 آذری در دانشگاهها برگزار نمیشد و برگزاری مراسم هم جز دعوا و برخورد فیزیکی نتیجه دیگری نداشت، افزود: امروز فضای دانشگاهها آرام و 16 آذرهای پرافتخاری داریم. روحانی با اشاره به شور و نشاط مردم در هفتههای منتهی به انتخابات 29 اردیبهشت، گفت: تصور نمیکنم در هیچ کشوری مردم اینطور آزادانه به خیابانها بیایند و در اجتماعات حرف و نظرشان را صریح و با صدای بلند اعالم کنند. رییسجمهور ادامه داد: با وجود نظرات، شیوهها، فکرها و جناحهای مختلف در صحنه انتخابات حتی یک برخورد فیزیکی و حادثه صورت نگرفت و حتی بعضی اوقات شعارها تند بود اما همه به هم احترام گذاشتند و این افتخار بسیار بزرگی برای ما است.

روحانی با اشاره به اینکه رییسجمهور آمریکا، مخالفان و آنهایی هم که ضد جمهوری اسالمی ایران هستند، با عصبانیت این توافق را بدترین توافق تاریخ آمریکا دانسته و میگویند ایران سر بقیه کاله گذاشته که البته این حرف هم درست نیست، افزود: آنچه در برجام اهمیت داشته و دارد موضوع تفاهم و برد- برد بوده و هرگز برد- باخت مطرح نبوده است. رییسجمهور ادامه داد: قطعا برجام به نفع کشور، منطقه و کل جهان بوده و هست و هرکس بخواهد به برجام صدمه بزند به خودش و کشورش صدمه زده است.

روحانی تصریح کرد: در دورانی همه دنیا علیه اقدامات ایران موضعگیری میکردند و آن را خالف میدانستند، اما امروز اگر آمریکا بخواهد علیه برجام بایس//تد، همه دنیا روبهروی آمریکا میایس//تند و این تفاوت امروز با چهار سال پیش است؛ چهار سال پیش اکثر کشورهای جهان از اقدام علیه ایران حمایت میکردند و کف میزدند و ما تنها بودیم، اما امروز اگر بخواهند علیه ایران در موضوع برجام اقدامی کنند، همه با ما و علیه آن کسی هستند که بخواهد برجام را تضعیف کند.

رییسجمهور با اشاره به اینکه دولت یازدهم در عمل به وعدههای خود در راستای تحقق شعارش مبنی بر »نجات اقتصاد، تعامل سازنده با جهان و احیای اخالق«، با کمک، حضور و فداکاری مردم، گامهای خوب و مهمی برداش//ته اس//ت، گفت: امروز در کشور ش//اهد آرامش در اقتصاد هستیم، هرچند مش//کل اقتصادی همچنان وجود دارد اما در مقایسه با چهار سال پی//ش، امروز ش//اهد آرامش در اقتصاد، تورم و رش//د قابل قبول و تحرک اقتصادی هس//تیم که با گذشته قابل مقایسه نیست. روحانی اظهار داشت: البته توقعات دولت و مردم بسیار بیشتر از این است که باید در این راستا کار بیشتری انجام دهیم.

رییسجمه//ور آرامش در اقتصاد و پیش//رفت اقتصادی را افتخار دولت یازدهم دانس//ت و خاطرنش//ان کرد: آرامش دولت یازدهم بر پایه افزایش عدالت اجتماعی در جامعه است.

رییسجمهور با تاکید بر اینکه امروز در جامعه ش//اهد اخالق، رفتار و میانهروی بهتر و اعتدال بیشتری هستیم، گفت: بدانیم کشور ما جز در سایه اعتدال پیشرفت نخواهد کرد و افراط و تفریط ما را بر زمین میزند.

روحانی با اشاره به اینکه کشور قبل و بعد انقالب و در دهه گذشته همواره از افراط و تفریط دچار ضرر و خسارت شده است و آن زمانی که معتدالنه و عادالن//ه عم//ل کردیم، خدا هم یاری کرد و به ما توفیق داد، افزود: دولت دوازده//م راه خود را با کمک مردم و بر مبنای سیاس//ت »آزادی، امنیت، آرامش و پیشرفت« ادامه داده و بر همین مبنا حرکت خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.