جناحی نبودن وزرای پیشنهادی نقطه مثبتی است

Jahan e-Sanat - - News -

نایب رییس مجلس شورای اسالمی کابینه پیشنهادی دولت دوازدهم را در مجموع خوب ارزیابی کرد و گفت که حضور وزرای پیشنهادی از اصولگرایان و اصالحطلبان نشاندهنده نبود تعصب جناحی و گروهی در کابینه است. علی مطهری در حاشیه جلسه علنی در جمع خبرنگاران در ارزیابی از کابینه پیشنهادی دولت دوازدهم گفت: این کابینه در مجموع خوب است ولی در نهایت بستگی به نظر نمایندگان دارد که به کجا برسد. وی ادامه داد: اینکه این کابینه بتواند وعدههای رییسجمهور را محقق کند، بستگی به مدیریت رییسجمهور دارد. اگر ایشان ارادهای برای عمل به وعدهها داشته باشد، این اتفاق میافتد. وزرا نقش درجه دوم را دارند، این آقای رییسجمهور است که توان عمل به وعدههایش با همین کابینه را دارد. نایب رییس مجلس در مورد میزان رای اعتماد به71 وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم گفت: ممکن است یکی دو نفر نتوانند از مجلس رای اعتماد بگیرند. مطهری در ارزیابی از چینش سیاسی کابینه نیز گفت: چینش سیاسی وزرای پیشنهادی خوب است. در کابینه، اصولگرایان و اصالحطلبان حضور دارند که نشان میدهد تعصب گروهی و جناحی در کابینه وجود ندارد. لذا اینکه کابینه جناحی نیست، نقطه مثبتی برای آقای روحانی است. وی در پایان با اشاره به جلسات کمیسیونها و فراکسیونها با حضور وزرای پیشنهادی گفت: نمایندگان در حال بررسی برنامههای وزرای پیشنهادی هستند تا در روز رای اعتماد درست تصمیم بگیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.