میان تهران - ریاض میانجیگری کنید

Jahan e-Sanat - - News -

وزرای کشور ایران و عراق در نشست مشترکی بر فراهم کردن تسهیالت بیشتر برای زائران مراسم اربعین حسینی و گسترش همکاریها در جهت حل موضوعات و مشکالت مشترک تاکید کردند. به گزارش ایرنا، وزیر کش//ور عراق با اش//اره به سفر اخیر خود به عربستان و دیدار با ولیعهد این کشور گفت: محمدبن س//لمان رس//ما از من درخواس//ت کرد تا عراق واسطهای بین ایران و عربستان برای کاهش تنشها باشد. وی ادامه داد: من هم به آنها گفتم که شما باید با احترام و بهترین وجه با حجاج ایرانی رفتار کنید و اجازه دهید آنها وارد قبرستان بقیع شوند که طرف عربستانی هم وعدههایی در این زمینه دادند و االن هم بقیع به روی حجاج ایرانی باز است.

معتقدیم روابط دوستانه ایران و عربستان به تامین امنیت منطقه کمک میکند. رحمانیفضلی نیز در پاسخ به وزیر کشور عراق گفت: احترام و عزت حجاج ایرانی برای ما بسیار مهم است. همیشه دنبال روابط با عربستان بودهایم.

سیاست ایران همکاری موثر با کشورهای منطقه است و در قطع روابط هیچگاه پیشقدم نبودهایم. امیدواریم کشورهای منطقه با حمایت مردم خود و دوری از دشمنان واقعی اسالم، دست در دست هم به دنبال حل مسایل مسلمانان باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.