ترامپ در توهم زندگی میکند

Jahan e-Sanat - - News -

رییس سازمان انرژی اتمی در واکنش به اظهارات اخیر ترامپ درباره عدم پایبندی ایران به برجام اظهار کرد: ترامپ برای خود در توهم زندگی میکند. علیاکبر صالحی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران به بیان اولویتهای خود و سازمان متبوعش طی چهار سال آتی پرداخت و اظهار کرد: مهمترین اولویت من برای سازمان انرژی اتمی این است که فعالیتهای صنعت هستهای را با قوت و قدرت پیش ببریم. صالحی با اشاره به پیشرفتهای ساخت نیروگاههای جدید ادامه داد: در حال حاضر قرارداد مربوط به بیمارستان هستهای نیز منعقد شده و حدود 95 درصد مسایل مالی آن نیز رش//د داش//ته است. این پروژه در صورت انجام ش//دن پروژهای عظیم در منطقه غرب آسیا خواهد بود. رییس سازمان انرژی اتمی افزایش اقدامات این سازمان در موضوعات اکتشاف، استخراج، پیش//رانها، تحقیق و توس//عه و همچنین سانتریفوژهای نسل جدید و رادیوداروها را از جمله دیگر اولویتهای خود عنوان کرد. وی با اشاره به سرمایهگذاریهای انجام شده در حوزه رادیوداروها گفت: در حال حاضر حدود 60 میلیون یورو در حوزه رادیوداروها س//رمایهگذاری ش//ده است و انشاءاهلل تا پایان بهرهبرداری از این پروژه ظرف سه تا چهار سال ایران به بزرگترین تولیدکننده رادیودارو در غرب آسیا تبدیل خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.