ضرورت انسجام در تيم اقتصادي

Jahan e-Sanat - - News -

وزي//ر امور اقتصاد و دارايي دولت يازدهم درباره تغيير وزير در دولت دوازدهم، گفت: ش//ايد دليل تغيير وزير اقتصاد در دولت دوازدهم ايجاد انسجام و هماهنگي تيم اقتصادي است.

علي طيبنيا وزير امور اقتصاد و دارايي در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران در تشريح چالشهاي پيشروي اقتصاد كشور اظهار كرد: عدم تعادل در نظام بودجهريزي منشا بينظمي در سياستگذاري اقتصادي در كشور است. همچنين در حوزه نظام تامين مالي و به ويژه نظام بانكي نياز به اصالحات اساسي و جدي در كشور احساس ميشود.

وي بدهيهاي به ارث رسيده به دولت يازدهم را از ديگر چالشهاي پيشروي اقتصاد كشور عنوان كرد و افزود: اين بدهيها در شرايط نابساماني قرار دارد و همچنين صندوقهاي بازنشستگي نيز با مشكالت فراواني از جمله عدم تعادلها و كسريهاي متعدد مواجه است.

طيبنيا داشتن برنامه و تيم كاري منسجم و هماهنگ را از جمله راههاي مقابلهباچالشهايپيشرووحلوفصلمشكالتكشوربيانكردوگفت: اميدوارم دولت دوازدهم مانند دولت يازدهم در عرصههاي مختلف به ويژه در زمينه اصالحات ساختاري و نهادي در اقتصاد كشور موفق باشد.

وي با تاكيد بر اينكه وضعيت اقتصادي كشور در شرايط سختي قرار دارد، ادامه داد: مديريت ش//رايط اقتصاد كشور مستلزم هماهنگي همه اركان نظام و استمرار همدلي و همراهي مردم با دولت و همچنين تالش همهجانبه و منسجم مجموعه دولت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.