خدمت جديد بانك انصار در بانكداري الكترونيك

Jahan e-Sanat - - News -

امكان افتتاح سپرده پسانداز بدون نياز به حضور اوليه مشتريان در شعب از طريق سايت بانك انصار فراهم شد.

ب//ه گ//زارش »جهانصنعت« به نق//ل از اداره كل روابطعمومي و تبليغات بانك انصار، با ايجاد اين قابليت در س//ايت بانك متقاضيان افتتاح س//پرده قرضالحس//نه پسانداز ميتوانند نس//بت به افتتاح سپرده براي خود يا ساير اعضاي خانواده، صرفا با اطالع از مشخصات شناسنامهاي و كارت ملي اين افراد، اقدام كنند. سپردههاي متقاضيان پس از ثبت نهايي در سايت به صورت يكپارچه و سيستمي در شعبه س//يما افتتاح ميشود. سپس متقاضيان )مشتريان جديد( به منظور دريافت خدمات بانكي در شعب بانك انصار )كاربر سيما( حضور يافته و خدمات بانكي براي ايشان فعال ميشود. اين قابليت به منظور جذب مش//تريان جديد براي بانك بوده و مشتريان فعلي بانك براي افتتاح حساب بايد از خدمات الكترونيك بانك )اينترنتبانك( استفاده يا به صورت حضوري به شعب بانك مراجعه كنند.

با راهاندازي اين امكان جديد كه براي اولينبار در شبكه بانكي توسط بانك انصار ايجاد شده است، بخش اعظمي از فرآيند مراجعه اوليه به شعبه و تشريفات افتتاح حساب تسهيل شده و متقاضيان ميتوانند به راحتي از طريق بستر اينترنت، در بانك انصار افتتاح حساب كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.