هشدار بانك مركزي درباره دريافت اطالعات نهادهاي پولي مجاز

Jahan e-Sanat - - News - از بانك

بانك مركزي اعالم كرد: فهرست بانكها و نهادهاي پولي مجاز همراه با اطالعات مربوط به آنها مانند مشخصات ثبتي، نشاني و شمارههاي تماس را صرفا از طريق پايگاه اطالعرساني بانك مركزي دريافت كنيد.

ب//ه گزارش ايبن//ا به نقل از روابط عمومي بان//ك مركزي، بر مبناي گزارشهاي واصله، تشابه اسمي يا اشتراك در اعضاي هياتمديره برخي نهادهاي بانكي و موسسات پولي غيربانكي اعم از شركتهاي واسپاري )ليزينگ(، صندوقهاي قرضالحس//نه، تعاونيهاي اعتبار و صرافيها با يكديگر يا با ساير شركتهاي ثبتشده نزد سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، بعضا منجر به بروز اشكاالتي از حيث تشخيص بانكها و نهادهاي پولي مجاز و تفكيك شخصيت حقوقي اين نهادها با ساير اشخاص حقوقي )داراي تشابه اسمي( توسط مشتريان نهادهاي مذكور شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.