قيمت جهاني طال ركورد زد

Jahan e-Sanat - - News -

كارشناس//ان اقتصادي بر اين باور هستند كه روند فعلي تنش ميان واشنگتن و پيونگيانگ ميتواند قيمت جهاني طال را به بيش از يكهزار و 350 دالر در هر اونس س//وق دهد. به گزارش ايبنا به نقل از بيزينس اينسايدر، كارشناسان اقتصادي بر اين باور هستند كه قيمت جهاني طال با شدت گرفتن جنگ لفظي ميان آمريكا و كره شمالي ميل به افزايش دارد؛ اما زمانيكه تنشها به جنگ تمامعياري ميان اين دو كشور منجر شود، قيمت آن كاهش خواهد يافت. برخي از تحليلهاي فني حاكي از آن اس//ت كه رسيدن قيمت طال به بيش از يكهزار و 300 دالر در هر اونس، مسير را براي رسيدن به حدود يكهزار و 460 دالر در هر اونس هموار ميكند. بر پايه اين گزارش، از ابتداي سالجاري ميالدي تاكنون قيمت جهاني طال 11 درصد رشد نشان ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.