پرداخت وام ازدواج در بانك گردشگري

Jahan e-Sanat - - News -

بانك گردشگري در راستاي تسهيل امر ازدواج جوانان و همسويي با سياستهاي كالن بانك مركزي در بسيج منابع بانكي براي اين امر مهم اجتماعي، به زوجهاي جوان وام ازدواج پرداخت ميكند.

به گزارش »جهانصنعت« به نقل از روابطعمومي بانك گردشگري، فراهم كردن شرايط مس//اعد پرداخت وام ازدواج در قالب طرح ضربتي بانك مركزي در دستور كار قرار دارد و متقاضيان ميتوانند با مراجعه به شعب اين بانك در سراسر كشور و تشكيل پرونده، براي دريافت وام خود اقدام كنند. گفتني است بانك گردشگري با طراحي جشنواره حسابهاي قرضالحسنه، بخشي از منابع اين حسابها را براي پرداخت سادهتر وام ازدواج به زوجهاي جوان اختصاص داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.