نزاع نژادی در آمریکا

Jahan e-Sanat - - News - رویداد

تبعی//ض ن//ژادی در آمری//کا از دیرباز وجود داشته و این نژادپرستی ریشه در تفکرات گذشته مسیحیت و دوره استعمار قدیم و جدید دارد که خودشان را یک نژاد برتر میدانستند که جهش علمی و تمدنی مدیون آنهاست و سایر نژادها که به نوعی نژاد رنگین هستند باید تحت سلطه و نظارت آنها باشند. این یک تفکر اساسی در یک قرن گذش//ته در دنیای غرب به ویژه آمریکا که غرب جدید به ش//مار میرود، بوده است و هر از چند گاهی به صورت یک بحران جهانی نمایان میشود. تا یکصد س//ال قبل اصل بردهداری بر اساس همین نگاه تبعیضآمیز در اکثر کشورهای اروپایی وجود داش//ت و تنها بعد از جنبشها و حرکتهای جهانی باعث شد مجبور شوند طی یک اعالمیه لغو بردهداری را بپذیرند اما در عمل این ریشهها همچنان حفظ شده و استمرار پیدا کرده است.

در تازهترین تنش که این بار سفیدپوس//تان راستگرای افراطی آمریکا را به خیابانها کشانده، آشوبی برپا شده که در یک دهه اخیر در آمریکا بیسابقه بوده است.

تجم//ع گروهه//ای مختل//ف نژادپرس//ت و راستگرایافراطیدرشهردانشگاهیشارلوتزویل از شامگاه جمعه گذشته آغاز شد. چند صد نفر از راستگرایان جمعه شب گذشته با حمل مشعل در محوطه دانش//گاه ویرجینیا جمع ش//دند و درگیریهای شدیدی میان آنها و تظاهرکنندگان مخالف رخ داد.

گردهمایی نژادپرس//تان افراطی که برآورد میشود تعداد آنها به شش هزار نفر برسد زیر شعار اتحاد راست انجام شده است. مطابق گزارشها این بزرگترینتجمعراستگرایانافراطیدریکدهه اخیر در آمریکاست.

تجمعکنندگان انگیزه خود را دفاع از حقوق سفیدپوس//تان آمریکایی و اعتراض به تصمیم مقامات ایالتی برای برچیدن مجسمه ژنرال رابرت لی عنوان کردهاند.

ژن//رال لی از فرماندهان ائت//الف ایالتهای جنوب//ی آمری//کا بود که در جن//گ داخلی این کشور در نیمه دوم قرن نوزدهم با ائتالف شمال به رهبری آبراهام لینکلن میجنگید، او فرمانده اصل//ی نیروهای جنوب ب//ود و نیروهای جنوب طرفدار حفظ بردهداری بودند.

باوجود اعالم وضعیت فوقالعاده در شارلوتزویل و حضور پرشمار نیروهای پلیس، از ظهر شنبه گذشته درگیریهای شدیدی میان راستگرایان افراطی و کسانی که در مخالفت با آنها دست به تظاهرات زده بودند، رخ داده است.

مطابقگزارشهاخودروییباشیشههایدودی بهسمتجمعیازتظاهرکنندگانکهپالکاردهایی با شعار مخالفت با نژادپرستی در دست داشتند هجوم برد. یک ش//اهد عینی به ش//بکه خبری انبیس//ی گفته اس//ت که این خودرو در یک خیابان کمعرض با سرعت زیاد با تظاهرکنندگان برخورد کرده و چند نفر در جریان این حمله به اطراف پرتاب شدهاند.

در این حادثه یک زن 32 س//اله بر اثر شدت جراحت کشته شده و تعدادی مجروح شدهاند. رانندهخودروکهجوان02 سالهایاهلاوهایوست اندکی بعد توسط ماموران پلیس دستگیر شده است. پیشبینی میشد تظاهرات راستگرایان افراطی سفیدپوس//ت به خشونت کشیده شود و ب//ه همین دلیل وضعیت امنیت//ی ویژه اعالم شده بود. جز حادثه حمله با خودرو به مخالفان سفیدپوستان افراطی، 30 نفر دیگر هم در نقاط مختلف زخمی شدهاند.

تری مکاولیف، فرماندار ویرجینیا عصر شنبه گذش//ته مقابل دوربینهای خبری ظاهر شد و در نخس//تین واکنش ب//ه درگیریهای خونین شهر شارلوتزویل گفت: تنها پیام من خطاب به برترپنداران نژاد سفید این است که به خانهتان بروید. نه اینجا و نه در جای دیگری از آمریکا جایی برایشماوجودندارد.مکاولیفدموکراتدرحالی که با لحنی تند علیه راستگرایان افراطی سخن میگفت خبر داد که با دونالد ترامپ تلفنی درباره این وقایع سخن گفته و دو بار در این گفتوگو تاکید کرده باید برای بازگرداندن وحدت به جامعه آمریکا جنبشی شکل گیرد. انتقادازدونالدترامپ دموکراتها و بعض//ی از جمهوریخواهان، از رییسجمهور آمری//کا انتقاد کردهاند که چرا به طور واضح و برجسته افراطیون دست راستی را به خاطرخشونتدرشارلوتزویلشماتتنکردهاست. در جملهای کوتاه، ترامپ خشونت و نفرتافکنی را به طور کلی محکوم کرد. مارکو روبیو، سناتور جمهوریخواه ایالت فلوریدا گفت: برای ملت آمریکا بسیار مهم است که رییسجمهور وقایع ویرجینیا را با اشاره مستقیم به گروههای سفیدبرترپندار محکوم کند.نانسی پلوسی، از رهبران دموکراتها در کنگره آمریکا هم در توئیتی نوش//ت: دونالد ترامپ بعد از من تکرار کن: س//فیدبرترپنداری دهنکجی و بیحرمتی نس//بت ب//ه ارزشهای آمریکاست. جف سش//نز، دادستان کل آمریکا دستوردادهاستپلیسفدرالاینکشورتحقیقات فدرالی در این زمینه ترتیب دهد. این تحقیقات قرار است با هدف رسیدگی به جرائم نقض حقوق مدنی هدایت ش//ود که تروریسم داخلی هم در زیرشاخه آن قرار میگیرد. زنتظاهراتکنندهچطورکشتهشد آنطور که از تصاویر ضبط ش//ده و اظهارات ش//اهدان برمیآید یک خودرو طوسیرنگ در خیابانی ک//ه در دو طرف آن مخالفان تظاهرات راستگرایان مش//غول اعتراض بودند با سرعت حرک//ت کرد و پس از آنکه در انتهای خیابان با خ//ودروی دیگری برخورد کرد با س//رعت دنده عق//ب گرفت و در حالی که جل//وی خودرو در تصاویر آسیب دیده به نظر میرسید، به حرکت معکوس خود ادامه داد. یک شاهد عینی گفته که بدن یک دختر بعد از زیرگرفته شدن به وسیله ماش//ین پاره پاره شد. گزارش شده یک زن 32 ساله قربانی این سانحه بوده است. رانندهچهکسیاست پلیسساعتیبعدهویترانندهخودروراجیمز الکسفیلدجونیور،12 ساله،مرد،سفیدپوستو اهل ایالت اوهایو اعالم کرد. هنوز معلوم نیست که آیا او برای حضور در تجمع حامیان برتری نژادی سفیدها از اوهایو به ویرجینیا آمده بوده و چرا با خودرو به میان مخالفان نژادپرستی رانده است.

همزمان پلیس ش//ارلوتزویل میگوید از سه نفری که در ارتباط با این درگیریها بازداش//ت کرده دو نفر از شهروندان خارج از ایالت ویرجینیا بودهاند. آنطور که خبرگزاری سیانان میگوید دو فرد کش//ته شده دیگر در جریان سقوط یک هلیکوپتر در حومه شهر شارلوتزویل جان دادهاند. مقامهای ویرجینیا درباره جزییات س//انحه این سقوط هلیکوپتر هنوز چیزی نگفتهاند اما آنطور که در آخرین توئیت ترامپ اش//اره شده، دو فرد کشته ش//ده دیگر از افس//ران پلیس ویرجینیا بودهاند.

ترامپ ش//امگاه شنبه گذش//ته در توئیتر به اعضای خانواده و بازماندگان افسران پلیسی که در ویرجینیا کشته شدند تسلیت گفت.

راس//تگرایان افراطی در ش//ارلوتزویل، به برداشته شدن مجسمه ژنرال رابرت لی معترض هستند.

آنها ش//ب جمعه گذش//ته هم در حالی که مشعلهایی به دست داشتند تظاهرات کردند. این افراد شعارهایی با مضمون برتری نژاد سفید س//ر دادند و تعدادی از آنها هم به نمایش دادن سالم نازی پرداختند.

ب//ه گزارش ش//بکه ی//ک تلویزی//ون آلمان درگیریهای خشونتآمیز شهر شارلوتزویل تا صبح دیروز، دس//تکم سه کشته و 35 مجروح به جا گذاشته است. واکنشاوباما رییسجمهور سابق آمریکا پس از راهپیمایی برترپندارهای س//فید در ایالت ویرجینیا که به واقعهای خشونتبار تبدیل شد، در پیامی توئیتری نقلقولیازنلسونماندالدرمحکومیتنژادپرسی منتشرکرد.

باراک اوباما با انتشار تصویری از خودش که در حال نگاه کردن به کودکانی از قومیتهای مختلف در قاب یک پنجره است، نوشت: هیچ کس با تنفر از فرد دیگری به دلیل رنگ پوست یا تاریخچه یا دین او متولد نشده است.

این نقل قول متعلق به نلسون ماندال، رهبر ضد آپارتاید آفریقایجنوبی است که سال 1994 در مراسمتحلیفخودبیانکردواولینرییسجمهور سیاهپوست آفریقایجنوبی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.