ناآرامیهای خونین در کنیا در پی انتخابات ریاستجمهوری

Jahan e-Sanat - - News -

در پی اعالم پیروزی اوهورو کنیاتا، رییسجمهور پیشین و کنونی کنیا، نایروبی به صحنه اعتراضات هواداران جناح مخالف تبدیل شد. در درگیریهای میان تظاهرکنندگان و پلیس دستکم 24 نفر کشته شدند.

مخالفان رییسجمهور کنیا شنبه گذشته اعالم کردند تا باطل ش//دن نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر، به اعتراضهای خود ادام//ه خواهند داد. مخالفان میگویند در اعتراضهای پس از انتخابات 100 نفر کش//ته شدهاند. اعتراضها جمعه شب گذشته پس از اعالم پیروزی اوهورو کنیاتا آغاز شد. رایال اودینگاه رقیب رییسجمهور منتخب، اما با نپذیرفتن شکست، مدعی است که تقلب گستردهای در این انتخابات صورت گرفته است.

این اعتراضها یادآور خش//ونتهای پ//س از انتخابات سال 2007 است که در آن یک هزار و 100 نفر کشته و 600 هزار نفر آواره شدند. در مقایسه با ناآرامیهای سال ،2007 اعتراضهای روز ش//نبه مقیاس کوچکتری دارد. در این روز صدها نفر از معترضان با نیروهای پلیس درگیر شدند. فرد ماتیانگی، وزیر کشور کنیا، معترضان را عناصر تبهکار خوانده است.

اتحاد مخالفان )ناس//ا( پیگیری شکایت خود از طریق دادگاه را نپذیرفت//ه و اعالم کرده عقبنش//ینی نمیکند. جانس//ون موتاما یکی از مقامهای اتح//اد مخالفان گفت: میخواهیم به مردم اطمینان دهیم که عزم و اراده و ابزار الزم را داریم تا رأی شما در نهایت شمرده شود.

این مقام مخالف دولت همچنین مدعی شد که تاکنون 100 نف//ر کش//ته ش//دهاند اما برای گفته خود ش//اهدی ارائه نکرد.

مطابق آمار از چهارشنبه گذشته 17 نفر در کنیا کشته ش//دهاند. در مقابل وزیر کش//ور کنیا میگوید کس//ی به دست پلیس کشته نشده و پلیس از گلوله جنگی استفاده نکرده است. سازمان دیدهبان حقوق بشر شنبه گذشته از کنیا خواس//ت در مقابل معترضان از خود خویش//تنداری نشان دهد.

رایال اودینگا، نامزد شکستخورده انتخابات هنوز برای هواداران خود س//خنرانی نکرده است. او که 72 سال دارد برای چهارمین بار است که بازنده انتخابات ریاست جمهوری میشود. اودینگا مدعی است که در انتخابات ‪2013 ،2007‬ و 2017 پیروز اصلی بوده اما رقیب او با تقلب به مس//ند ریاستجمهوری نشسته است. دولت ادعاهای رایال اودینگا را رد کرده است.

در همین حال شنبه گذشته گروه ناظر انتخابات کنیا که هش//ت هزار و 300 ناظر در سراسر کشور داشت و به صورت مجزا نتایج را بررسی میکرد، در بیانیه خود نتایج دولتی را مورد تأیید قرار داد. از س//وی دیگر کوفی عنان، دبیرکل پیشین سازمان ملل که سال 2007 در بحران کنیا میانجیگری کرده بود، به رییسجمهور منتخب تبریک گفت و از نامزد مخالفان خواس//ت که ش//کایت خود را از طریق دادگاه پیگیری کند.

ج//ان کری وزیر خارجه پیش//ین آمریکا و تابو امباکی رییسجمهور پیشین آفریقایجنوبی نیز از جمله ناظران خارجی انتخابات کنیا بودهاند. اما مخالفان میگویند ناظران خارجی باید غربال میشدند چراکه بیشتر آنها منافع دولت را حمایت میکنند.

در انتخاب//ات ریاس//ت جمهوری کنیا که روز هش//تم آگوس//ت برگزار شد، اوهورو کنیاتا 54/27 درصد و رایال اودین//گا 44/74 درصد آرا را از آن خود کردند. این رقیب شکستخورده روز چهارشنبه 9) آگوست( نتایج انتخابات را جعلی و فریبکارانه خواند و آن را مردود اعالم کرد. اودینگا 77 سال دارد و زمانی به دلیل داشتن گرایشهای چپ در زندان بهسر برده است. این دومین بار است که اودینگا در انتخابات ریاستجمهوری این کشور شکست میخورد. در اعتراضات علیه نتایج انتخابات سال 2007 میالدی بیش از 1200 نفر کشته شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.