آغاز کمپین انتخاباتی مرکل با هشدار به صنایع خودروسازی

Jahan e-Sanat - - News -

آنگال مرکل که قصد دارد برای چهارمین بار صدر اعظم آلمان شود، شنبه گذشته کارزار انتخاباتی خود را با هشدار به مدیران اجرایی صنایع خودروسازی این کشور برای احیای اعتماد جهان به این صنایع آغاز کرد.

انتخابات سراسری آلمان 24 سپتامبر برگزار خواهد شد و مرکل قصد دارد تا آن زمان در 50 شهر این کشور 50 کمپین انتخاباتی برگزار کند. در نخستین کارزاری که حزب او یعنی حزب دموکرات مسیحی بر محور ثبات اقتصادی آلمان در شهر دورتموند برگزار کرد، آنگال مرکل مدیران اجرایی صنایع خودروسازی کشور را به خاطر نابود کردن اعتماد عمومی به این صنعت سرزنش کرد.

م//رکل ک//ه در دورتموند یعنی مرکز معجزه اقتصادی آلمان پس از جنگ جهانی دوم سخن میگفت، تاکید کرد: این تنها اعتماد است که میتواند صنعت خودروسازی ما را دوباره احیا کند و وقتی از صنعت حرف میزنم، منظورم مدیران شرکتهاست. هدف صدراعظم آلمان از تمرکز بر خودروسازی آلمان که با ایجاد 800 هزار شغل در تولید و صادرات این کشور نقش عمدهای دارد، ضمن ترغیب مدیران به نوآوری، توجه به مساله عدالت اجتماعی است که چالش اصلی او با مهمترین رقیب انتخاباتیاش یعنی مارتین شولتز از حزب سوسیال دموکرات است. از سال 2005 میالدی که مرکل، صدر اعظم آلمان شد، تولید ناخالص این کشور رو به رشد گذاشت و بیکاری رو به کاهش نهاد اما فاصله فقر و ثروت در حال گسترش است و دستمزدهای پایین مشکل گروههای بزرگی از مردم شاغل در این کشور است.

از طرفی سیاست مهاجرپذیری مرکل، شمشیر دو لبه است، باز بودن درهای آلمان به روی پناهجویان در داخل کشور با انتقاداتی همراه بوده اما در خارج بر محبوبیت او افزوده تا جایی که از صدر اعظم آلمان به عنوان رهبر اروپا یاد میشود. آنگال مرکل با گفتن »ما میتوانیم« مردم کشورش را به استقبال از پناهجویان فرا خواند. برخی او را به این خاطر به طور مبالغهآمیزی ستودند و برخی دیگر از او با صدای بلند انتقاد کردند. گروه کوچکی از راستگرایان افراطی هم او را با کالمی نفرتبار و پرخاشگر بمباران کردند.

مرکل با این جمله در جهان به عنوان صدراعظم پناهجویان شناخته شد و مورد احترام قرار گرفت. او از افزایش اهمیت آلمان در سطح بینالمللی استفاده و سیاست پناهجوپذیری جدید و بازی را عرضه کرد. از پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکهای جهان تا باراک اوباما، رییسجمهور سابق آمریکا زبان به تمجید از مرکل گشودند.

تصاوی//ر فراوانی که در تابس//تان 2015 دیده و منتش//ر ش//دند فرهنگ خوش//امدگویی جدید در آلمان را تقویت میکردند: امدادگران داوطلبی که با لباس و مواد غذایی به کمک پناهجویان آمده بودند و پناهجویانی که با چهرهای خندان پرچم آلمان را در دس//ت گرفته و به حرکت درمیآوردند تا قدردانی خود را بیان کنند. همانند دوره برگزاری جام جهانی فوتبال در تابستان ،2006 آلمان بار دیگر خود را به عنوان کشوری انساندوست و باز به جهانیان نشان داد و دستاوردهای بزرگی نیز در این زمینه داشت، این کشور در طول کمتر از سه سال بیش از 1/5 میلیون پناهجو را پذیرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.