آغاز تور معاون رییسجمهور آمریکا به آمریکای التین

Jahan e-Sanat - - News -

آسوش/یتدپرس- معاون رییسجمهور آمریکا همزمان با باال گرفتن تنشها میان آمریکا با ونزوئال از دیروز تور س//فرهای خود به چند کش//ور آمریکای التین را با رفتن به کلمبیا آغاز کرد.

مایک پنس دیروز با رییسجمهور کلمبیا در ابتدای این سفر یکهفتهای به آمریکای التین، دیدار کرد. گفتنی است محور این سفر بحران ونزوئال باشد. آمریکا نیکوالس مادورو را به چسبیدن به قدرت به هر قیمتی متهم کرده به نحوی که اعتراضات مرگبار و محکومیتهای جهانی را علیه کاراکاس در پی داشته است. جمعه گذشته ترامپ در بیانیهای غیرمنتظره گفت، در پاسخ به بحران ونزوئال گزینه نظامی هم مدنظر قرار دارد.

با این حال این بیانیه ترامپ با واکنش منفی کشورهای منطقه از جمله کلمبیا همراه ش//د که هرگون//ه اقدام نظامی و اعم//ال زور را محکوم کرد. مایک پنس در این تور به آمریکای التین همچنین به آرژانتین و سانتیاگو پایتخت شیلی و پاناماسیتی پایتخت پاناما نیز خواهد رفت. انتظار میرود او در سفرهایش چند سخنرانی و دیدار با رهبران این کشورها داشته باشد و از طرح توسعه کانال پاناما نیز بازدید کند. مایک پنس در کلمبیا احتماال درباره تجارت، سرمایهگذاری و دیگر روابط بین این دو کشور از جمله حمایت آمریکا از تالشهای کلمبیا برای اجرای توافق صلح با شورشیان فارک، صحبت و بر آن تاکید کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.