آلمان اخراج اجباری مهاجران افغان را متوقف کرد

Jahan e-Sanat - - News -

-BBC دولت آلمان به طور رسمی به دولت افغانستان گفته که اخراج اجباری پناهجویان این کشور را متوقف کرده است.مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرانافغانستانگفت:دولتآلمانپسازبررسیوضعیتامنیتیافغانستان و به درخواس//ت دولت افغانستان این تصمیم را گرفته است. در سالجاری میالدی (2017) آلمان 72 مهاجر افغان را که درخواست پناهندگیشان رد شده بود از کشورش اخراج کرد و تعدادی مهاجر نیز داوطلبانه این کشور را ترک کردند.آلمان در اروپا از کشورهایی است که بیشترین پناهجوی افغان را دارد. مقامات وزارت مهاجران میگویند: مشخص نیست این تصمیم آلمان تا چه زمانی ادامه خواهد یافت اما این موضوع ارتباط مستقیم به وضعیت امنیتی افغانستان دارد. میاخیل میگوید آنها از تمام کشورهای اروپایی میخواهند با توجه به وضعیت امنیتی افغانستان در درخواستهای پناهندگی افغانها بازنگری داشته باشند و آنها نیز در مورد توقف اخراج اجباری مهاجران افغان تصمیم مشابه بگیرند. افغانستان، پس از سوریه، دومین کشور مهاجرفرست در جهان است. وزیر امور مهاجران افغانستان نیز چند روز پیش گفته بود که آنها موفق شدند بحران اخراج اجباری مهاجران افغان را از کشورهای میزبان، کنترلکنند.بهگفتهوی،افغانستانبهدنبالامضایتفاهمنامههاباکشورهای اروپایی، از 10 کشور این قاره در سال 2016 تنها 580 اخراجی داشت و در سالجاری این رقم تاکنون به کمتر از 400 نفر میرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.