ترامپ در پی تحقیق درباره قوانین مالکیت معنوی چین

Jahan e-Sanat - - News -

-AFP مقامات دولت واش//نگتن اعالم کردن//د، رییسجمهور آمریکا دستوری صادر خواهد کرد که ممکن است منجر به اعمال تحریم علیه چین به خاطر اقداماتش در زمینه مالکیت معنوی شود.این مقامات گفتند: دونالد ترامپ به رابرت الیتیزر، نماینده تجاری آمریکا دستور خواهد داد تا مشخص کند که آیا قوانین، سیاس//تها یا اقدامات چین به مبتکران و کمپانیهای تکنولوژی آمریکا لطمه وارد میکند و علیه آنها تبعیض قائل میشود یا خیر. اگر چنین باشد الیتیزر این قدرت و اختیار را دارد تا اقدامات اصالحی الزم را انجام دهد. این مقامات که خواستند نامشان فاش نشود چین را به سرقت مالکیت معنوی متهم کردند که مدتهاست یکی از نگرانیهای کمپانیهای غربی است که به دنبال سهمی در بازار بزرگ چین هستند. این اقدام جدید در بحبوحه افزایش تنشها میان واشنگتن و پکن صورت میگیرد. ترامپ چین را به ناکامی در مهار جاهطلبیهای اتمی کرهشمالی متهم کرده است.

این در حالی است که مقامات مذکور اعالم کردند: مساله اتمی کرهشمالی و این مساله تجاری هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند. روندی که الیتیزر براساس قانون 302 آییننامه تجاری آمریکا پیش خواهد گرفت ممکن است برای به نتیجه رسیدن یکسال به طول انجامد. این مقامات آمریکایی گفتند: سیاست تجاری چین هدف بزرگی دارد و آن اکتساب و جذب مالکیت معنوی آمریکا و دیگر کشورها در سراسر جهان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.